Usługi - 277090-2020

15/06/2020    S114

Polska-Opole: Usługi instalowania nadajników radiowych

2020/S 114-277090

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Radio Opole S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 8
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-084
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Turba
E-mail: tomasz.turba@radio.opole.pl
Tel.: +48 774013983

Adresy internetowe:

Główny adres: www.radio.opole.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nadawanie programów radiofonicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług emisji programu radiowego UKf-FM

Numer referencyjny: ZP-T-1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
51321000 Usługi instalowania nadajników radiowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego, za określone miesięczne wynagrodzenie, w okresie 48 miesięcy, tj. od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., usług w zakresie emisji sygnałów programu radiowego (przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku) ze stacji nadawczych UKF-FM zlokalizowanych w miejscowościach: Chrzelice, Brzeg, Głubczyce, Olesno, Namysłów, Paczków i Wysoka – w miejscu i z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 –...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 555 504.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chrzelice, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Chrzelice.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Brzeg, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Brzeg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Głubczyce, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Głubczyce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olesno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Olesno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Namysłów, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Namysłów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Paczków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Paczków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64220000 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wysoka, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programu radiowego – Wysoka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 047-111342
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Chrzelice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 990 005.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 943 040.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Brzeg

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 451 194.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 307 104.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Głubczyce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 430 653.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 273 216.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Olesno

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 444 381.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 440 064.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Namysłów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 417 823.29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 332 880.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Usługi emisji programu radiowego – Paczków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel SA
Adres pocztowy: F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 392 462.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 259 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Unieważniono Cześć 7: Wysoka zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu platformy, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ za pomocą zakładki „Korespondencja”.

25.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.6 SIWZ i 25.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt 25.6 SIWZ – 25.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020