Usługi - 277121-2020

15/06/2020    S114

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 114-277121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 22/595-00-62
Faks: +48 22/318-54-11

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.arimr.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 roku

Numer referencyjny: DPiZP.2610.36.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.1. wykonanie Wdrożenia Systemu Informatycznego służącego obsłudze zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym obsługą kadrowo-płacową) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o dostarczone Oprogramowanie Standardowe, w tym:

1.1.1. przeprowadzenie Analizy Przed wdrożeniowej, w tym opracowanie Projektu Technicznego Systemu oraz Planu Wdrożenia,

1.1.2. dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego uprawniających Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania Standardowego na warunkach określonych w Umowie oraz ogólnych warunkach producenta Oprogramowania Standardowego w liczbie min. 200 jednoczesnych użytkowników na System KiP oraz w liczbie min. 3000 jednoczesnych użytkowników na Portal Pracowniczy wraz z nośnikami instalacyjnymi,

1.1.3. instalacja, konfiguracja oraz dostosowanie Systemu Informatycznego do wymagań Zamawiającego w zakresie 100 % parametrów wymaganych (na dzień składania ofert oraz ...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 983 929.94 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Cd. sekcji II.1.4)

Na koniec Wdrożenia), oraz 100 % zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów opcjonalnych określonych w Opisie Wymagań Systemu Informatycznego ("SI") stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), i doprecyzowanych w Projekcie Technicznym Systemu oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do SI na zasadach określonych w Umowie,

1.1.4. konfiguracja i uruchomienie we współpracy z Zamawiającym Środowisk niezbędnych do działania Systemu Informatycznego,

1.1.5. opracowanie i dostarczenie wymaganej zgodnie z Umową Dokumentacji Projektowej,

1.1.6. zintegrowanie Systemu Informatycznego z użytkowanymi w ARiMR systemami informatycznym i wskazanymi przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 5 do Umowy i Projektem Technicznym Systemu,

1.1.7. przeprowadzenie Migracji danych w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 5 do Umowy i Projektem Technicznym Systemu,

1.1.8. przeprowadzenie warsztatów dotyczących SI dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników i administratorów SI,

1.2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług, na warunkach określonych w Umowie,

1.3. udzielenie gwarancji jakości na SI, zgodnie z warunkami Umowy, w tym Załącznika nr 34 do Umowy,

1.4. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usługi ATiK w tym zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania ze Wsparcia Producenckiego na warunkach określonych w Umowie.

1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy, w związku z tym, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 4.10 wzoru Umowy powinny być zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia.

1.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 15 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy oraz w terminie 10 Dni Roboczych pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego przez cały okres realizacji Umowy, składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób oraz podania wykonywanych przez nie czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:

1.6.1. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

1.6.2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

1.6.3. innych dokumentów

— zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 1.5, korzystając z uprawnień wynikających z Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do właściwego organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt 1.5. W sytuacji ujawnienia przypadku naruszającego wymaganie, o którym mowa w pkt 1.5, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonego naruszenia nie dłuższy niż 5 Dni Roboczych oraz na przedstawienie dowodów usunięcia takiego naruszenia w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonego naruszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w pkt 1.5 i pkt 1.6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: „cena za 1 Punkt Funkcyjny” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: „cena za 1 godzinę konsultacji” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: „Termin Wdrożenia” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: „Funkcjonalność standardowa” / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: „Funkcjonalność opcjonalna” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: „Wykorzystanie otwartego (tzw. free software) systemu zarządzania bazami danych” / Waga: 10
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 236-579132
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sygnity Business Solutions SA
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 12
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-021
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 787 193.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 983 929.94 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020