Blago - 277281-2019

14/06/2019    S113    - - Blago - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Slovenija-Sežana: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2019/S 113-277281

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 109-264786)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Bolnišnica Sežana
5054940000
Cankarjeva ulica 4
Sežana
6210
Slovenija
Kontaktna oseba: Saša Prinčič, mag. Silvana Šonc
Telefon: +386 57074000
E-naslov: sasa.princic@bsezana.si
Telefaks: +386 57341302
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.bolnisnica-sezana.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nabava živil in materiala za prehrano

Referenčna številka dokumenta: JN 01/18-2
II.1.2)Glavna koda CPV
15000000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nabava živil in materiala za prehrano.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/06/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 109-264786

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.1.2
Besedilo:
03220000
Se glasi:
15000000
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Naročnik spreminja 2. odstavek 14. člena obrazca »D.05 Vzorec okvirnega sporazuma« na naslednji način:

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

— če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

— če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

O plačilom za delo,

O delovnim časom,

O počitki,

O opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

In za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

In pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311922/JN03-19-Sprememba_RD_št.1.zip