Servicii - 277399-2019

14/06/2019    S113    Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timișoara: Servicii de asistenţă tehnică

2019/S 113-277399

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Corina Radu
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.primariatm.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea fațadei placată cu travertin de la Palatul Cultural Timișoara”

Număr de referinţă: 14756536_2019_PAAPD
II.1.2)Cod CPV principal
71356200
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În baza contractului, vor fi prestate servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru lucrarile de „Reabilitarea fatadei placata cu travertin de la Palatul Cultural Timisoara” in conformitate cu cerinţele impuse în caietul de sarcini, documentatia tehnica a lucrarii şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 70 065.39 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424
Locul principal de executare:

Timisoara, Str. Alba Iulia nr. 2, jud. Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În baza contractului, vor fi prestate servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru lucrarile „Reabilitarea fatadei placata cu travertin de la Palatul Cultural Timisoara” in conformitate cu cerinţele impuse în caietul de sarcini, documentatia tehnica a lucrarii şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
18/06/2019

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019