Usługi - 277684-2020

Submission deadline has been amended by:  348017-2020
15/06/2020    S114

Polska-Gdynia: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

2020/S 114-277684

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Opata Hackiego 14
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Nosowska-Wichert
E-mail: e.nosowska@opecgdy.com.pl
Faks: +48 586631666

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opecgdy.com.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych

Numer referencyjny: EZP/164/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie systemu zdalnego odczytu, świadczenie usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych, a także inne świadczenia opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone moduły komunikacyjne były fabrycznie nowe (nie były wcześniej w żaden sposób użytkowane) i nie mogą być wyprodukowane później niż 12 miesięcy przed dniem ich przekazania Zamawiającemu.

3. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zastąpienie ręcznych oraz radiowych, obchodzonych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych, systemem zdalnego odczytu. Wdrożenie systemu dotyczy 4 909 węzłów cieplnych i rozdzielaczy, w których zamontowano (stan ilościowy na dzień 4 maja 2020 r.) 6 193 ciepłomierzy, w tym: 1 512 układów wodomierzy CWU (zasilanie i cyrkulacja) w rozdzielaczach z ciepłomierzami i 594 wodomierzy pojedynczych (zasilanie CWU w rozdzielaczach lub uzupełnianie zładu w węzłach).

Powyższe ilości traktować należy jako szacunkowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 048 191.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
31710000 Sprzęt elektroniczny
51300000 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Etap wdrożenia systemu przewiduje wykonanie:

a. analizy przedwdrożeniowej zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie 6.4 załącznika nr 1 do SIWZ wraz z wykonaniem uzgodnień projektowych prac integracyjnych;

b. podpisanie protokołu odbioru częściowego analizy przedwdrożeniowej;

c. konfiguracji i uruchomienia systemu, w tym portalu do obsługi liczników, i integracji z systemem ERP z wykorzystaniem środowiska testowego;

d. dostawę 40 modułów komunikacyjnych;

e. szkolenie brygad montażowych oraz asystę Wykonawcy przy instalacji przez Zamawiającego 40 modułów komunikacyjnych dla 40 adresów;

f. szkolenia superużytkowników i administratorów;

g. testów aplikacyjnych uzgodnionych na etapie analizy przedwdrożeniowej, których efektem będzie prawidłowe wystawienie faktur dla 40 ciepłomierzy z uwzględnieniem wodomierzy oraz układów wodomierzy CWU;

h. uruchomienie systemu z wykorzystaniem środowiska produkcyjnego;

i. testów aplikacyjnych, o których mowa w podpunkcie g niniejszego punktu w środowisku produkcyjnym;

j. dostawy pozostałej dokumentacji;

k. podpisanie protokołu odbioru wdrożenia systemu.

2. Etap świadczenia usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych przewiduje wykonanie:

a. dostaw modułów komunikacyjnych;

b. montażu przez Zamawiającego modułów komunikacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę;

c. prób funkcjonalnych i prac odbiorowych;

d. usługi szkolenia;

e. pozostałej dokumentacji;

f. usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z naliczaniem abonamentu;

g. utrzymanie i serwis systemu zgodnie z SLA,

h. usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z naliczaniem abonamentu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wdrożenia systemu (WS) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 048 191.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 74
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą starannością w ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż 80 % (opcja minimum) zakresu szacunkowego, wskazanego w ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ, zaś maksymalna realizacja zamówienia wyniesie nie więcej niż 130 % (opcja maksimum) zakresu szacunkowego, wskazanego w ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ. Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ. Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. W przypadku niezrealizowania zakresu zamówienia ponad opcję minimum Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Podstawowym mechanizmem prawa opcji będzie zmiana ilości liczników podlegających usłudze zdalnego odczytu z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych, poprzez ich zmniejszenie, gdy liczniki zostaną usunięte, bądź poprzez ich zwiększenie ze względu na nowo powstałe lokalizacje.

4. W przypadku utraty, pogorszenia lub zniszczenia modułu komunikacyjnego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących konieczność jego zastąpienia nowym modułem komunikacyjnym, Wykonawca dostarczy w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia, nowy moduł komunikacyjny. Zamawiający w takim przypadku skorzysta z prawa opcji, z tym, że rozliczenie w tym przypadku będzie polegało nie na zwiększeniu wartości abonamentu, lecz na odrębnej od abonamentu zapłacie wynagrodzenia za dostawę takiego modułu komunikacyjnego. Wykonawca, w ciągu 7 dni od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na nowy moduł komunikacyjny w ww. sytuacji, wskaże jego cenę, przy czym nie może ona w żadnym razie przekraczać 50 % ceny jednostkowej odczytu netto za 1 miesiąc za jeden moduł komunikacyjny, wskazanej przez Wykonawcę w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy pomnożonej przez 60 miesięcy i powiększonej o wartość podatku VAT. Rozliczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi po dostawie nowego modułu komunikacyjnego i jego zarejestrowaniu w systemie.

5. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecnie używane przez Zamawiającego ciepłomierze, wskazane w pkt 6.2.2.a załącznika nr 1 do SIWZ i przewidywanej możliwości ich wymiany bądź woli Zamawiającego montażu nowych typów ciepłomierzy, wskazuje się mechanizm stosowania prawa opcji w tym zakresie.

6. Szczegółowy opis prawa opcji opisany został w dokumentacji przetargowej: SIWZ pkt 27 oraz Istotne dla stron postanowienia (załącznik nr 3 do SIWZ, par. 1 ust. 11 i 12).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wraz z ofertą (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Wykonawca winien złożyć w formie elektronicznej dokumenty: JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego*, dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna), pełnomocnictwo*, wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca części zamówienia dotyczącej transmisji danych przez IP winien być wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniu (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Przez „wdrożenie systemu”, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c I, II i w pkt 8.7 SIWZ, Zamawiający rozumie wykonanie:

1. analizy przedwdrożeniowej;

2. integracji z systemem ERP w zakresie sprzedaży ciepła, „systemu” zawierającego przynajmniej właściwości/funkcjonalności dotyczące:

a. technologii architektury chmurowej;

b. pracy w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP;

c. mechanizmów bezpieczeństwa służących zachowaniu wymagań ochrony danych osobowych;

d. prezentacji danych odczytowych w postaci tabelarycznej i wykresów bieżących i z wybranego okresu;

e. prezentacji raportów utworzonych z wykorzystaniem danych przetwarzanych w systemie w zakresie raportów predefiniowanych i tworzonych przez użytkownika;

f. prezentacji w systemie parametrów technicznych związanych z działaniem modułów komunikacyjnych np. poziom baterii, poziom sygnału GSM, wersja firmware itp.

Przez „usługę zdalnego odczytu”, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c I SIWZ, Zamawiający rozumie:

a. zapewnienie ciągłości działania systemu poprzez dostarczanie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej z użyciem protokołu IP.

II. Na czas wykonywania niniejszego zamówienia Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

i. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywał (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), co najmniej jedno zadanie na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegające na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze);

ii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:

a) wykaz wykonanych usług wskazujący na wykonanie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanie (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze), z podaniem opisu przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

b) dowody określające czy usługa wykazana przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ została wykonana należycie (dowody – referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy);

c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c ust. II niniejszej SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą wadium przetargowego w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia, nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706.

6. Więcej na temat wadium – pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za abonament (zgodnie z definicją abonament to miesięczna opłata płacona na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach świadczenia usługi zdalnego odczytu, skalkulowana jako suma wszystkich cen jednostkowych odczytów. Wszystkie czynniki kosztotwórcze wdrożenia systemu i jego eksploatacji, a także wszystkie inne elementy przedmiotu zamówienia, w tym koszty materiałów, modułów komunikacyjnych, ich dostawy, gwarancja, rękojmia, licencje, prawa autorskie, dostęp do portalu do obsługi liczników, w tym z danymi archiwalnymi, i wszystkie elementy przedmiotu zamówienia określone w umowie, SIWZ i załącznikach do SIWZ, muszą być ujęte w opłatach abonamentowych) raz w miesiącu, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego dla wszystkich modułów komunikacyjnych, po ich zainstalowaniu i odebraniu przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego.

2. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania.

b) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć JEDZ – oświadczenie, które ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

d) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Więcej w pkt 6.3 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Konieczność dysponowania na czas przeprowadzania przez Wykonawcę montażu, prób funkcjonalnych, szkoleń użytkowników oraz testów, co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne SEP eksploatacyjne do 1 kV (ważność uprawnień nie może być krótsza niż koniec asysty przy montażu szkoleniowym).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, POLSKA) w dniu 20 lipca 2020 r. od godz. 10.05 za pomocą platformy zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Minimum trzech członków komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem ust. 1 pkt 13 lit. d oraz z wyłączeniem ust. 1 pkt 14 jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d – zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

c) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zmianami) żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

3. Okres obowiązywania zamówienia wskazany w pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia jest okresem maksymalnym uzależnionym od czasu wdrożenia systemu przez Wykonawcę wskazanego w formularzu ofertowym. Okres ten nie obejmuje dostępu do portalu do obsługi liczników z danymi archiwalnymi na okres 6 lat od zakończenia etapu świadczenia usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

5. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020