Servicii - 277789-2019

14/06/2019    S113    Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

2019/S 113-277789

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Timiș
Număr naţional de înregistrare: 4358029
Adresă: Str. Revoluţiei 1989 nr. 17
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424
Cod poștal: 300034
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Ojoga
E-mail: gabriela.micsa@cjtimis.ro, daniela.goia@cjtimis.ro, georgeta.prisecaru@cjtimis.ro, ramona.durla@cjtimis.ro
Telefon: +40 256406426
Fax: +40 256406424

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjtimis.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare (faza PT), asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Modernizare dru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 4358029/2019/2
II.1.2)Cod CPV principal
71322500
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind elaborarea documentaţiei tehnice – faza Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, conform HG nr. 907/2016 cu toate modificările și actualizările în vigoare, în vederea realizării, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, a proiectului „Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica Județul Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)” – cod MySMIS 122554”, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, confinanțare de la bugetul de stat și de la bugetul județului.

Obiectul contractului este reprezentat de servicii de proiectare (faza PT), verificar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 480 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71356100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424
Locul principal de executare:

Sediul prestatorullui si locatia obiectivului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul achiziţiei publice este contractarea serviciilor de proiectare (faza PT), verificare tehnică proiect, precum și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica Județul Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)”.

Lucrarea de investiție este localizată în România, Regiunea Vest, județul Timiș, comunele Cărpiniș, Biled, Satchinez si Variaș. Proiectul se realizează în colaborare cu UAT Județul Arad care implementează proiectul intitulat „Modernizare DJ 709E, km 9+200 – 16+600 Sânpetru German – limita județ Timiș”, asigurându-se astfel continuitatea traseelor modernizate.

Proiectul are ca obiect modernizarea sectorului de DJ693 care realizează legătura rutieră între DN 59A si DN 6 și se preconizează că realizează legătura cu autostrada A1 (din județul Arad) prin intermediul DJ 692 si DJ 692C (județul Timiș) al DJ 709E si al DN7 din județul Arad (accesul la autostrada A1 urmând a fi posibil si prin intermediul DJ 709E si DJ 682 din județul Arad si a nodului rutier situat la S-V de orașul Arad).

Sectoarele mai sus menționate se situează între localitățile Cărpiniș (intersecție cu DN 59A, Timișoara-Jimbolia) și Gelu, cu destinația la limita dintre județele Timiș și Arad. Sectoarele respective traversează localitățile Cărpiniș (parțial), Iecea Mica, Biled, Satchinez, Bărăteaz și Gelu, având o lungime totală de 37 285 m.

Traseul propus spre modernizare are în componență trei drumuri județene (DJ 693, DJ 692 si DJ 692 C) care însumează următoarele lungimi: DJ 693 – 27 054 m; DJ 692 – 6 137 m; DJ 692 C – 4 094 m.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta în pozitia de inginer proiectant de drumuri în cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire proiecte tehnice pentru const [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta în pozitia de sef de proiect în cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte te [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Prețul - Pondere: 88
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul se derulează în perioada 05.03.2019-30.09.2022 și se implementează cu asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Daca se depun 2 sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor se va face prin depunerea de catre ofertanti aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Cerinta obligatorie.

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin incarcarea in SEAP a formularului DUAE, Document Unic de Achizitii European, furnizat in format electronic, conform formatului standard stabilit de Comisia Europeana, completat si semnat cu semnatura electronica extinsa.

In cazul unei asocieri, formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte, insotit de acordul de asociere. Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demostreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, dupa cum urmeaza:

1) Certificat cazier fiscal al persoanei juridice, in original, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". In cazul unei asocieri, certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte;

2) Certificat cazier judiciar al persoanei juridice in original, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul. In cazul unei asocieri, certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte;

3) Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul general consolidat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Cotrolul Finantelor de Stat, obligatii restante la momentul prezentarii; documentul se va prezenta in copie certificata „conform cu originalul" sau in original.

Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil la momentul prezentarii. In cazul unei asocieri, documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii exigibile restante neachitate catre bugetul general consolidat vor fi respinse.

In temeiul art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functii de decizie care au legatura cu procedura de atribuire, precum si a celorlalte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire, asa cum sunt definite de art. 3 lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

— Călin Ionel Dobra – Preşedintele CJT,

— Ioan-Dănuţ Ardelean – Secretar al Judetului Timis,

— Tudorica Valentin – Vicepreşedinte al CJT,

— Nicolae Oprea – Vicepreşedinte CJT,

— Marcu Marcel – Director executiv,

— Mircea Răzvan Dușa – Consilier Juridic superior Serviciul Consultanță și Avizare Contracte,

— Mugurel Borlea – Director executiv,

— Adriana Deaconu – Consilier Superior,

— Iuliana-Simona Ceaușescu – Inspector Superior,

— Florin Ignatoni – Director Executiv,

— Gerogeta Săvoiu – Consilier Superior,

— Gabriela Ojoga – Inspector superior, responsabil achizitii,

— Daniela Goia – Şef Serviciu Achiziţii Publice,

— Ioana-Nicoleta Pădureanu – Sef serviciu;

2) Cerinta obligatorie.

Tertul sustinator implicat in procedura va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin incarcarea in SEAP a formularului DUAE, Document Unic de Achizitii European, furnizat in format electronic, conform formatului standard stabilit de Comisia Europeana, completat si s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii de proiectare in domeniul infrastructurii rutiere (de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi etc.) în ultimii 3 ani în valoare de cel putin 1 480 000 RON fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Se mentioneaza ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevazuta initial in anuntul de participare simplificat, fara a fi afectata de eventuale decalari ale datei limita de depunere a ofertelor. Precizarea partii/partilor din contractul de achizitie publica e prestari servicii pe care intentioneaza sa le subcontracteze.

1) În cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea tehnico-profesionala, a unui tert, tertul sustinator trebuie sa indeplineasca conditiile cuprinse la art. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, respectiv sa prezinte un angajament fata de ofertant, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate;

2) Daca oferta este depusa de o asociatie (consortiu), indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi evaluata in conformitate cu acordul/contractul de asociere depus cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna asociatii si la obligatii/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere. Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative (contracte, procese-verbale de receptie, recomandari sau certificate constatoare emise de o autoritate contractanta sau client beneficiar), in sustinerea experientei similare, la solicitarea autoritatii contractante.

2) Se va completa DUAE de catre tertul sustinator, insotit de angajamentul tertului sustinator. Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la sustinerea unui tert, la solicitarea autoritatii contractante;

3) Se va completa DUAE de catre asociati, insotit de acordul de asociere. Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la asociere, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/10/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa, care consta intr-o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic care formuleaza oferta, ca indeplineste urmatoarele conditii:

(a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute de art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(b) Indeplineste criteriile privind capacitatea, asa cum au fost solicitate de entitatea contractanta,

(c) Indeplineste criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In cazul in care operatorul economic invoca sustinerea unui tert, DUAE va cuprinde aceleasi informatii si despre tertul sustinator.

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze, DUAE va cuprinde aceleasi informatii si despre subcontractant/subcontractanti.

În cazul în care ofertantul, tertul sustinator sau subcontractantul uzeaza de dreptul prevazut mai sus, înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demostreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Punctajul total al fiecarei oferte se va întocmi prin însumarea punctajelor tuturor factorilor de evaluare: P1 + P2 +P3 = Poferta.

Oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste punctajul cu cel mai mare rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, asa cum sunt acestia definiti in documentatia de atribuire. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire, doi sau mai multi operatori economici se situeaza pe pozitia cu cel mai mare punctaj obtinut in procesul de evaluare a ofertelor, pentru departajare se va utiliza pretul ofertei, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scazut pret ofertat. Daca doi sau mai multi operatori economici întrunesc acelasi punctaj si au acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile de la luarea la cunoștință a unui act considerat nelegal, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019