Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bunuri - 278452-2022

25/05/2022    S101

Luxemburg-Luxemburg: Închirierea pe termen lung a patru autobuze (25-30 de locuri)

2022/S 101-278452

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 Luxembourg
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10990
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10990
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Închirierea pe termen lung a patru autobuze (25-30 de locuri)

Număr de referinţă: 06B10/2022/M015
II.1.2)Cod CPV principal
34121000 Autobuze şi autocare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul vizează închirierea pe termen lung (patru ani): 375 000 km, cu posibilitatea de prelungire la cinci ani: 450 000 km) a patru autobuze (25-30 locuri), care urmează să fie înmatriculate și livrate în Luxemburg, fără opțiunea de cumpărare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66114000 Servicii de leasing financiar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 Luxembourg
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Chiria trebuie să includă următoarele servicii:

— amortizarea, netă din valoarea reziduală calculată pentru kilometrajul respectiv;

— cheltuieli administrative și de gestionare a contractului de leasing;

— cheltuieli de înregistrare și de livrare în Luxemburg;

— taxe de circulație;

— serviciu de asistență 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână;

— asistență și depanare (Benelux, Franța, Germania);

— întreținerea și mentenanța pe întreaga perioadă a contractului de leasing (Belgia, Luxemburg, Franța);

— reparații pe întreaga perioadă a contractului de leasing (Belgia, Luxemburg, Franța);

— schimbarea sezonieră a anvelopelor (marca premium) și depozitarea acestora.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Opțiuni de securitate / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Opțiuni de confort / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Ușurința întreținerii și reparării vehiculelor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Aspecte ecologice / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Înscrierea în registrul profesional sau în registrul comerțului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— o cifră de afaceri anuală minimă de 400 000 EUR (cumulată în cazul unui consorțiu) în domeniul care face obiectul contractului (leasing de vehicule) în ultimele două exerciții financiare pentru care conturile au fost închise;

— asigurare de răspundere civilă profesională valabilă.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— situațiile financiare (bilanțuri, conturi de profit și pierderi și orice alte informații financiare conexe) sau extrase ale acestora pentru ultimele două exerciții financiare; în cazul unui consorțiu, trebuie să se furnizeze copii ale conturilor pentru fiecare membru al consorțiului;

— dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— o experiență de cel puțin trei ani în servicii / prestării de leasing de vehicule (de preferință autobuz)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— lista principalelor referințe (între cinci și zece referințe maxim, în ultimii trei ani) în leasing (preferabil de autobuze), altfel în leasing de vehicule

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/06/2022
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/06/2022
Ora locală: 14:30
Locul:

Parlamentul european, plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, L-2929, Luxembourg, LUXEMBURG.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/05/2022