Lucrări - 278463-2019

14/06/2019    S113    Lucrări - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Petroșani: Staţii de tratare a apei

2019/S 113-278463

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Apa Serv Valea Jiului
Număr naţional de înregistrare: RO7392416
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 23
Localitate: Petroșani
Cod NUTS: RO423
Cod poștal: 332034
Țară: România
Persoană de contact: Claudiu Zbora
E-mail: piu.asvj@gmail.com
Telefon: +40 254543144
Fax: +40 254546672

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.asvj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lot 2: VJ-CL-02 – Reabilitarea stației de tratare a apei Taia

II.1.2)Cod CPV principal
45232430
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lot 2: VJ-CL-02 – Reabilitarea stației de tratare a apei Taia.

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel:

Reabilitare STA Taia – Q= 150 l/s.

Termene: proiectare si executie: 36 luni + perioada de notificare a defectelor – 36 luni.

Valoarea estimata a contractului este de: 19 307 750 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 19 307 750.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000
45232151
71320000
71322000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423
Locul principal de executare:

Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2: VJ-CL-02 – Reabilitarea stației de tratare a apei Taia.

Contractul include:

Proiectare si executie lucrari de reabilitare pentru statia de tratare Taia, având o capacitate de 150 l/s;

— construirea de structuri noi,

— executie instalatii mecanice si electrice, inclusiv furnizare si montare echipamente aferente;· Instruirea personalului de exploatare si intretinere,

— testare si punere in functiune,

— pregatirea manualelor de utilizare si intretinere,

— pregatirea cartii contructiei.

Lucrarile preconizate vizeaza executia unor obiecte noi, reabilitarea celor existente si demolarea altora, in cadrul statiei de tratare Taia:

Statia de tratare Taia:

— obiecte reabilitate: turn de amestec, decantor functional, statia de filtre (reconfigurarea statiei de filtre pentru filtrare in doua trepte: filtrare rapida pe nisip si filtrare pe carbune activ granular), statie de reactivi, statie de dezinfectie, cladire administrativa,

— obiecte noi: camere de reactie rapida si lenta, decantoare, statie de recirculare si namol in exces, treapta de post-oxidare cu ozon, statie de pompare intermediara, bazin de contact ozon, treapta de remineralizare, treapta de dezinfectie cu dioxid de clor, rezervor apa tratata, statie de hidrofor, ingrosator de namol, centrifuga, statie de pompare namol Ingrosat, statie de pompare supernatant, retele de incinta, drumuri, platforme si amenajari.

— obiecte supuse demolarii: camere de reactie rapida si lenta, decantoare.

Scopul lucrarilor include:

— intocmirea proiectului tehnic (proiectul de executie) si detaliile de executie – cuprinzand proiectarea procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente lucrarilor ce fac obiectul contractului, inclusiv SCADA,

— intocmirea documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare proiectului, de la toate autoritatile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare,

— executia lucrarilor si punerea In functiune a instalatiilor,

— o perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. In timpul acestei perioade, antreprenorul trebuie in paralel sa desfasoare Programul de Instruire (training) a personalului operatorului;

— intocmirea manualelor de utilizare si intretinere,

— intocmirea cartii constructiei.

Termene: proiectare si executie: 36 luni + perioada de notificare a defectelor – 36 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul total anual de operare al statiei de tratare a apei. / Pondere: 40 %
Prețul - Pondere: 60 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 173-355447
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 135/C/06.06.2019
Lot nr.: LOT 2
Titlu:

Lot 2: VJ-CL-02 – Reabilitarea stației de tratare a apei Taia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Coral S.R.L.
Adresă: Str. Babadag nr. 140, bloc Coral Platza, parter
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225
Cod poștal: 820004
Țară: România
Telefon: +40 240537537
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 307 750.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 535 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 10 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

SC PET COMMUNICATIONS SRL:

— proiectare lucrari electrice, automatizare si SCADA conform prevederilor din caietul de sarcini,

— executia tuturor lucrarilor electrice, automatizare si SCADA conform prevederilor din caietul de sarcini.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 23
Localitate: Petroșani
Cod poștal: 332034
Țară: România
E-mail: piu.asvj@gmail.com
Telefon: +40 254543144
Fax: +40 254546672

Adresă internet: www.asvj.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019