Dostawy - 278674-2020

16/06/2020    S115

Polska-Łódź: Analizatory

2020/S 115-278674

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Adres pocztowy: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-348
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Brewka
E-mail: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl
Tel.: +48 4263145871
Faks: +48 4263145573

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imp.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: www.imp.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.imp.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalnośc badawczo-naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor MS typu PO

Numer referencyjny: AZAPUZA/35/20/PN
II.1.2)Główny kod CPV
38434000 Analizatory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie zamawiającego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv raz detektor ms typu potrójny kwadrupol.

1. Chromatogaf gazowy, dwukanałowy z możliwością zainstalowania 4 detektorów,

2. Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy

3. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

— urządzenie do opracowywania danych w wersji „off line”,

— komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)

Pakiet Office 2019 Professional lub równoważny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.19 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
48151000 Komputerowy system sterujący
30213000 Komputery osobiste
51430000 Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instyt Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie zamawiającego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor ms typu potrójny kwadrupol.

1. Chromatograf gazowy, dwukanałowy z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w:

— dozownik typu PTV oraz detektor MS typu potrójny kwadrupol

Piec

— elektroniczna kontrola pneumatyki,

— dozownik wielofunkcyjny (multimode, typu PTV),

— detektor MS/MS typu potrójny kwadrupol (zoptymalizowany do chromatografii gazowej),

— autosampler,

— oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera,

— zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową,

— aparat wyposażony w wymywanie wsteczne kolumny – (ang. Backflushing),

— moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów wodorem bez konieczności zapowietrzania detektora MSMS.wraz z generatorem wodoru o wydajności 100 ml/min

2. Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy minimum: strzykawka do autosamplera, fiolki do autosamplera, membrany do dozownika, wkładka szklana do dozowników x 10 sztuk, ferrule, złączki, itp.

— kolumna chromatograficzna DB-5MS 60 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna,

— 2 x kolumna chromatograficzna HP-5MS 15 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna,

— kolumna chromatograficzna do oznaczania FAME,

— kolumna chromatograficzna do oznaczania trójglicerydów,

— kapilara bez wypełnienia 5 m,

— biblioteka MRM – co najmniej 1000 związków,

— biblioteka NIST 2017,

— obudowa wyciszająca do pompy wstępnej,

— reduktor do gazu wykorzystywanego w komorze kolizyjnej,

— reduktor do helu,

— reduktor do gazu reakcyjnego przy jonizacji CI,

— podłączenie do LCO2,

— zapasowy dozownik z podziałem /bez podziału,

— UPS do potrzymania zestawu przez minimum 30 minut.

3. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

Procesor 4 rdzeniowy,pamięć RAM: 16 GB; twardy dysk: 2 TB, napęd DVD-R; system operacyjny: 64-bitowy; dwa monitory po minimum 24” LCD; urządzenie wielofunkcyjnekarta LAN;

— urządzenie do opracowywania danych w wersji „off line”,

— komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN),

— pakiet Office 2019 Professional lub równoważny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.19 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 182
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

— cena – 60 %,

— gwaracja – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia ustala się nie później niż do 22 tygodni od dnia podpisania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 – pok. 384 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert, zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

2. Wadium wykonawcy są zobowiązani wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w niniejszej SIWZ.

3. Wadium należy wnieść w kwocie:

a) 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank PeKaO S.A II Oddział Łódź

Nr rachunku bankowego: 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723

6. Wadium wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały okres związania ofertą.

7. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) i przekazać zamawiającemu na ePUAP (za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załącznik lub wraz z ofertą) albo przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że zeskanowane oryginalne dokumenty papierowe nie są oryginalnymi dokumentami elektronicznymi, lecz elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych, w związku z tym zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem tj.

a) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z um...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. od 179 do 189. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,

2. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób,

3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego,

4. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

5. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

6. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

7. odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020