Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 279216-2022

25/05/2022    S101

România-Miercurea Ciuc: Truse de diagnosticare

2022/S 101-279216

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CORAX-BIONER CEU
Număr naţional de înregistrare: 18373193
Adresă: Strada: Sarkadi Elek, nr. 53
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Țară: România
Persoană de contact: Csongor Orban
E-mail: coraxbionerceu@gmail.com
Telefon: +40 745003337
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.coraxbionerceu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144867
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare dezvoltare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie consumabile pentru dezvoltare linii celulare II_revenire

Număr de referinţă: 1331275652
II.1.2)Cod CPV principal
33141625 Truse de diagnosticare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, Trusa Elisa determinare concentratie Nivolumab.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel: 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor AC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 90 065.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Municipiul Miercurea Ciuc

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Trusa de clonare pentru Nivolumab si Ipilimumab in celule CHO, 2. Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, 3. Trusa

Elisa determinare concentratie Nivolumab 4. Pipete serologice de 10 ml, 5. Pipete serologice de 50 ml, 6. Pipetor automat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

121100-DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE DE ANTICORPI MONOCLONALI LA SEDIUL FIRMEI SC CORAX BIONER CEU SA

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele: Orbán Kálmán-Csongor - administrator, director proiect; Albert Beata- Cercetator Principal, Lanyi Kinga Ildiko- Director economic

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documente justificative:

1) Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile / reale la data prezentarii documentului.

2) Pentru persoane fizice romane / straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul /ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa facă dovada ca în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, a furnizat produse similare celei supuse prezentei proceduri, cel puțin un contract conținând furnizări similare. Prin "furnizări similare celei supuse prezentei proceduri" se înțeleg livrări de Truse de diagnosticare,

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta certificări de buna execuție. Respectivele certificări vor indica beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada si locul frunizării produselor si precizări cu privire la efectuarea furnizării în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca produsele au fost livrate în termen.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau de catre terti trebuie sa fie datate, semnate si, dupa caz, parafate conform prevederilor legale in vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mentiunea "conform cu originalul" si semnate electronic electronic de catre ofertant.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin. 1 lit. b din Legea 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/05/2022