Usługi - 279501-2017

19/07/2017    S136    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Karsin: Usługi związane z odpadami

2017/S 136-279501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Karsin
53966700000
Karsin
83-440
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Laska
Tel.: +48 586873322
E-mail: ug@karsin.pl
Faks: +48 586873120
Kod NUTS: PL638

Adresy internetowe:

Główny adres: www.karsin.pl

Adres profilu nabywcy: www.karsin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Numer referencyjny: ZP 271.12.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zmówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości o charakterze mieszanym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 086 560.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 894 623.56 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Karsin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie w RIPOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9).odpadów tj.: odpady zielone, bioodpady, ulegające biodegradacji, odpady niesegregowane (zmieszane), surowce, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

2) odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21):

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), odpady z ogrzewania budynków paliwem stałym (POPIÓŁ), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zmieszane,

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę Karsin, odbierać należy następujące odpady: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, zmieszane,

c) z terenu nieruchomości letniskowych, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę;

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (BIO/POPIÓŁ, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zmieszane) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,

4) wykonywanie innych czynności obejmujących: weryfikację i aktualizację PGO, planowanie tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, raportowanie śladu GPS tras odbioru odpadów oraz odstępstw od ustalonych tras i harmonogramów, raportowanie odbioru odpadów z nieruchomości, kontrolę nieruchomości pod kątem segregacji odpadów, prowadzenie sprawozdawczości okresowej, sprawozdawczość wagową z każdego pojazdu z każdego dnia, gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w formie opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Zamówienie obejmuje okres 21 miesięcy, tj. od dnia 1.7.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

6) Ogółem masa przewidywanych odpadów na okres zamówienia wynosi 3 045 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Kampania informacyjno-edukacyjna / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-145064
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Usługi Transportowe Stanisław Staubach
ul. Miodowa 10
Nakla
77-127
Polska
Tel.: +48 598231860
E-mail: stanislawstaubach@wp.pl
Faks: +45 598231860
Kod NUTS: PL638

Adres internetowy: http://www.utssnakla.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 932 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I.1) Nazwa i adresy

Kod pocztowy: PL635

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2017