Usługi - 279534-2020

Submission deadline has been amended by:  343104-2020
16/06/2020    S115

Polska-Chełmno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 115-279534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Plac Rydygiera 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Marcinkowska
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Tel.: +48 566772601
Faks: +48 566772710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Plac Rydygiera 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Marcinkowska
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Tel.: +48 566772601
Faks: +48 566772710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap

Numer referencyjny: 8/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim z siedzibą w Toruniu, przy placu Teatralnym 2 (lider projektu) a Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1 (partner projektu).

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji ww. projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz modernizację infrastruktury sieciowej, na którą składają się:

1) modernizacja systemu HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ;

2) modernizacja sieci LAN, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do OPZ;

3) modernizacja sieci WiFi, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 3 OPZ;

4) dostawa UTM, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 4 do OPZ.

2. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający zastrzega, iż oferowane rozwiązanie ma być rozwiązaniem działającym, gotowym do wdrożenia i zapewniającym realizację wszystkich wymaganych w SIWZ funkcjonalności. Rozwiązanie nie może być w fazie budowy, testów, projektowania itp.

3. Zamawiający oświadcza, że umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców. Termin wizji przewidziany jest w okresie od ogłoszenia do terminu składania ofert. W celu ustalenia dokładnej daty i godziny wizji Wykonawca powinien skontaktować się Zamawiającym za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania w sposób opisany w punkcie 14 rozdziału II. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej ze strony Wykonawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego podczas realizacji umowy.

4. W ramach realizacji zadania w tym usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga opracowania dokumentu plan realizacji zamówienia.

5. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wskazuje, iż termin gwarancji i opieki aktualizacyjnej jest parametrem punktowanym stanowiącym II kryterium oceny ofert.

6. Podane w Załącznikach wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako minimalne.

7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także musi spełniać co najmniej inne minimalne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 4 OPZ.

8. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana należycie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określa projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjnej / Waga: 20,00 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość godzin serwisowych / Waga: 20,00 %
Cena - Waga: 60,00 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia nw. informacja dotycząca wniesienia wadium jest niepełna. Pełna treść dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 266,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w formie JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Wówczas Wykonawca winien przedstawić wraz z ofertą oryginał zobowiązania podmiotów trzecich. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8) Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późń. zm.), Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w formie JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego:

1) informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w formie JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające:

1.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) dwa zamówienia (rozumiane jako osobne umowy) w jednostkach służby zdrowia o wartości nie mniej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie jeden milion złotych brutto), obejmujące swym zakresem (każde zamówienie obejmując łącznie):

a) dostawę oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS),

b) wdrożenie e-usług w tym: w zakresie co najmniej e-wyników,

c) dostawę, projektowanie i wdrożenie infrastruktury sieci przewodowej (LAN) w środowisku co najmniej 100 użytkowników.

Podane powyżej wartości nie mogą obejmować wartości: oprogramowania i urządzeń związanych z diagnostyką obrazową i laboratorium.

Dokumenty potwierdzające wykonanie ww. zamówień wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.2.w zakresie potencjału osobowego posiada/dysponuje osobami:

1. kierownik projektu (min.1 osoba) odpowiedzialny za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie całego systemu, koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w co najmniej trzech niezależnych podmiotach, w tym co najmniej dwoma projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) każde z zamówień,

— posiada doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie metodyki PRINCE2 lub PMP (PMI) lub IPMA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależna jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów.

2. Koordynator ds. wdrożeń systemów informatycznych (min.1 osoba) posiadający:

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów teleinformatycznych na stanowisku koordynatora wdrożenia systemów teleinformatycznych,

— doświadczenie w zakresie koordynowania i nadzorowania wdrożenia 2 projektów na budowę systemów teleinformatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów,

— doświadczenie w zakresie koordynowania wdrożenia nie mniej niż 2 projektów na budowę systemów teleinformatycznych, które trwały co najmniej 3 miesiące.

3. co najmniej dwoma osobami, które będą tworzyły zespół ds. infrastruktury sprzętowej, w którego skład wchodzą:

— konsultant ds. rozwiązań sieciowych – posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instalacji i konfiguracji rozwiązań sieciowych aktywnych w tym brał udział, w co najmniej 2 projektach obejmujących dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych aktywnych klasy operatorskiej,

— konsultant ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych – posiadający: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych zgodnie ze standardami zabezpieczania systemów informatycznych w sieciach LAN, WAN, Internet oraz w zakresie wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ze względów technicznych (ograniczona liczba znaków) ciąg dalszy powyższego wymogu poniżej).

4. co najmniej trzema osobami, które będą pełniły funkcję konsultantów ds. systemów medycznych z czego każda osoba posiada: co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrożenia zintegrowanych systemów teleinformatycznych, składających się z modułów informacyjnych systemów medycznych (HIS) w tym ruch chorych, rozliczenia, laboratorium, apteka, apteczki oddziałowe, dokumentacja medyczna. Dopuszczalne jest łączenie maksymalnie dwóch funkcji przez 1 osobę.

Wzór wykazu stanowi– Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac Rydygiera 1 w Chełmnie, w budynku Dyrekcji. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Wzór jednolitego dokumentu określa Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8) zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia ww. treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunku dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno

3. Termin związania ofertą określony w pkt IV.2.6 na 2 miesiące należy przyjąć 60 dni.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga (na wezwanie):

a) próbki – zestaw demonstracyjny (wg. wymogu opisanego w Załączniku nr 10 do SIWZ);

b) kart katalogowych i dokumentacji technicznej każdego elementu oferty opisujące zaoferowane rozwiązanie (na potwierdzenie wymagań opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załącznikach nr 2, 3 i 4 OPZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020