Paslaugos - 280098-2022

25/05/2022    S101

Italija-Komas: Atliekų rinkimo paslaugos

2022/S 101-280098

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Adresas: Via Borgo Vico 148
Miestas: Como
NUTS kodas: ITC42 Como
Pašto kodas: 22100
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: servizio gare e contratti
El. paštas: sapcomo@provincia.como.it
Telefonas: +39 031230356
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.comune.carlazzo.co.it
Pirkėjo profilio adresas: http://www.comune.carlazzo.co.it
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.provincia.como.it
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://www.ariaspa.it
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Comune di Carlazzo: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di anni cinque ripetibili per ulteriori tre anni.

Nuorodos numeris: CIG: 91827694B3
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

I servizi di igiene urbana dedotti in appalto comprendono, sinteticamente, i servizi di raccolta nonché il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento rifiuti oltre le ulteriori attività a questi correlati come meglio specificate nel CSA.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 821 380.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
90510000 Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITC42 Como
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Comune di Carlazzo (CO).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

I servizi di igiene urbana dedotti in appalto comprendono, sinteticamente, i servizi di raccolta nonché il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento rifiuti, oltre le ulteriori attività a questi correlati come meglio specificate nel CSA.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Offerta Tecnica / Lyginamasis svoris: 75
Kaina - Lyginamasis svoris: 25
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 821 380.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

eventuale ripetizione di anni 3 (36 mesi).

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo totale presunto, per tutti i servizi, comprensivo dell’eventuale proroga massima di 3 anni e della eventuale proroga tecnica è pari a € 1.821.380,00 (oltre IV A) di cui € 31.888,60 (oltre IVA) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

III.1) Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel Disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del Disciplinare di gara.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici sopra richiamati che dichiareranno le seguenti condizioni: -Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

III.1.1) Requisiti di idoneità professionale

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

iscrizione CCIAA per attività oggetto appalto

iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Cat. 1 classifica F o superiore;

Cat. 4 classifica F o superiore

Cat. 5 classifica F o superiore

iscrizione nell’elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white list) di cui al comma 52, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/06/2022
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/06/2022
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Amministrazione Provinciale di Como – via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

La data indicata per l’apertura è puramente programmatica in quanto, ai sensi dell’art. 58 del Codice, per questa procedura non è prevista alcuna fase pubblica di gara.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Cauzioni e garanzie richieste:

— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo a base di gara. — Cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale

L'importo delle garanzie è ridotto ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.lgs. 50/16.

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como per conto e nell'interesse del Comune di Carlazzo ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune committente. Responsabile del procedimento: geom. Sergio Radici.

Per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR Lombardia
Adresas: via Corridoni n. 39
Miestas: Milano
Pašto kodas: 20123
Šalis: Italija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

In caso di ricorso al TAR: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Stazione Appaltante
Miestas: Como
Šalis: Italija
El. paštas: serviziolegale@provincia.como.it
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/05/2022