Dostawy - 280486-2021

04/06/2021    S107

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 107-280486

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 099-260817)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Domagała
E-mail: mdomagala@gcm.pl
Tel.: +48 323598952
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.58.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków

— zad. 1 – Infliximab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 2 – Interferon beta-1-a-inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 3 – Secukinumab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 4 – Glatiramer inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 5 – Tocilizumab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 6 – Tocilizumabum inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 7 – Evolocumab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 8 – Teriflunomide tabl. – program lekowy NFZ,

— zad. 9 – Macytentan tabl.- – program lekowy NFZ,

— zad. 10 – Epoprostenol inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 11 – Mepolizumabum inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 12 – Interferon beta-1a – program lekowy NFZ,

— zad. 13 – Treprostinil inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 14 – INN Alirocumab inj. – program lekowy NFZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 14.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 14 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 099-260817

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 08.06.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/10/2021
Powinno być:
Data: 12/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: