Dostawy - 281393-2020

17/06/2020    S116

Polska-Sucha Beskidzka: Urządzenia komputerowe

2020/S 116-281393

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Suski
Adres pocztowy: ul. Kościelna 5b
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zachura
E-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
Tel.: +48 338757920
Faks: +48 338741552

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatsuski.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia komputerowego

Numer referencyjny: WE.272.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lp. Nazwa szkoły, do której należy dostarczyć wyposażenie Loco dostawy Typ komputera Ilość w szt.

1 ZS im. W. Goetla Sucha Beskidzka PC/ fabrycznie nowy 17

Pozostałe szczegóły w siwz

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucha Beskidzka

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Nazwa szkoły, do której należy dostarczyć wyposażenie Loco dostawy Typ komputera Ilość w szt.

1 ZS im. W. Goetla Sucha Beskidzka PC/ fabrycznie nowy 17

Pozostałe szczegóły w siwz

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844) – art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp.

5.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia):

5.5.1 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5.5.3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.5.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (RPO WM). Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

5.5.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

5.5.6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.5.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

5.5.8 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

5.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

5.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,:

1) o których mowa w pkt. 5.5.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

2) o którym mowa w pkt. 5.5.2 – 5.5.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

5.6.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 5.6.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy jak w pkt. 5.6.1 siwz);

5.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.5.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 5.6.1 ppkt 1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.5.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 5.6.1 ppkt 1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.7.1 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

5.7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt ustawy Pzp - w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1.1. ppkt 2 SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 4.1.2 siwz.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. 5 pkt. 5.5 siwz.

5.8 Dokumenty podmiotów trzecich

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:

1) przedstawienia oryginału zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

2) dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.8.1 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 5.5.1 do 5.5.7 SIWZ”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.9 Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia,

O którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.

5.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.11 Forma składania dokumentów:

5.11.1 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

5.11.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

5.11.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,

O której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5.11.4 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

500,00 zł (pięćset 00/100 zł)

7.12 Oferta musi zawierać:

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,

b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w punkcie 9 Formularza Ofertowego),

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),

d) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania, określone w Rozdziale 5 SIWZ, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) złożone postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV w/w dokumentu.

e) wadium (w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, w każdej części oddzielnie).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.13 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób tj. producent, typ, model - podając je w załączniku nr 2 do SIWZ (spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

7.14 W formularzu oferty Wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8.1 ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU

8.1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Ofertę można złożyć na 1 i/ lub 2 części i/lub 3 części.

8.1.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elek-tronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

8.1.3 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.1.4 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.1.5 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu

8.1.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8.2 Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu nie później niż do dnia 21.07.2020 r. do godz. 10:00

8.3 Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

8.3.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, w sekretariacie Wicestarosty.

8.3.2 Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

8.3.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

I dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

8.3.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której był zamieszony siwz wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

8.3.5 Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o których mowa w pkt. 8.5 niniejszej SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres poczty elektronicznej: modernizacja@powiatsuski.pl lub ePUAP

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8.3.6 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę netto za całość zamówienia. Cena netto powiększona o VAT stanowić będzie cenę brutto zamówienia, które to wartości należy podać w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

10.2 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN): liczbowo, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku oraz słownie.

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

10.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

10.5 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów

1 Cena (C) 60 % 60 punktów

2 Gwarancja i rękojmia 40 % 40 punktów

18.1 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

18.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

18.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

18.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

18.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

18.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej siwz.

18.7 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono w umiowie

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

8.3.2 Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

8.3.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

I dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

8.3.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której był zamieszony siwz wraz z załączni

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu mogą uczestniczyć Wykonawcy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.2 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem MiniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

1.3 Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

1.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

1.6 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843),

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 SIWZ,

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ,

e) „zamawiający” – Powiat Suski.

1.7 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

1.8 SIWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego.

1.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1.10 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.11 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

1.12 Zamawiający nie wymaga konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1.13 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki działu w postępowaniu.

1.14 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. 8 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020