Dostawy - 281465-2020

17/06/2020    S116

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 116-281465

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2

Numer referencyjny: CeNT-361-5/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW:

— część I: serwer obliczeniowy,

— część II: komputer stacjonarny,

— część III: monitor komputerowy I,

— część IV:monitor komputerowy II,

— część V: laptop.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 193 860.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer obliczeniowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (http://dzp.uw.edu.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer stacjonarny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (http://dzp.uw.edu.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor komputerowy I

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (http://dzp.uw.edu.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor komputerowy II

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (http://dzp.uw.edu.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (http://dzp.uw.edu.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-101146
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Serwer obliczeniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Format sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Czereśniowa 130
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-456
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 180 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 158 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Komputer stacjonarny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 340.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Monitor komputerowy I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FHU Intersell Waldemar Płonka
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17a
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-525
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 280.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 720.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Monitor komputerowy II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Laptop

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 756.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SIWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w SIWZ.

5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.

8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w zarządzeniu nr 180 Rektora UW z dn. 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW (http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx)

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.

10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

11. Oferta (formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SIWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx.

12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

13. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SIWZ.

15. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. Wraz z formularzem Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 1 do tego formularza, w którym poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W tabeli załącznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marki, typu, modelu sprzętu (jeśli występują). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną wartość, zgodnie z każdorazowym poleceniem. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego);

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;

3) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020