Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 281579-2022

Submission deadline has been amended by:  348551-2022
27/05/2022    S102

Germania-Karlsruhe: Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M

2022/S 102-281579

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Institut de cercetare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M

Număr de referinţă: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Cod CPV principal
44620000 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44620000 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
39715200 Echipament de încălzire
39717000 Ventilatoare şi aparate de aer condiţionat
42943400 Circulatoare cu răcire şi circulatoare cu răcire/încălzire
42512300 Unităţi de climatizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Locul principal de executare:

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

GERMANIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Structura principală a noului proiect de construcții din aripa M este aproape finalizată. Cu toate acestea, dezvoltarea în continuare a clădirii poate avea loc în prezent numai după găsirea și punerea în funcțiune a contractanților. Pentru a evita daunele cauzate de condițiile meteorologice, clădirea trebuie încălzită, adică pentru a preveni răcirea prea mare a pereților interiori în timpul iernii și apoi condensarea aerului cald umed în afara pereților reci în primăvara/vara următoare. Măsura trebuie luată pentru a proteja componentele deja instalate (componente ale conductelor de ventilație, conducte de gaz, înveliș sau vopsea, pereți, tavane și podele).

Oferta include următoarele sarcini: Instalarea și întreținerea de unități de ventilație și încălzire, inclusiv accesorii și echipamente pentru ventilația și încălzirea învelișului aripii M. Echipamentele sunt închiriate, iar contractantul este responsabil cu exploatarea, întreținerea și service-ul regulat, precum și cu furnizarea de combustibil pentru încălzire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 072-191018
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/07/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/07/2022
Ora locală: 10:00
Locul:

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc electronic la data și la ora indicate în anunț. Participarea la deschidere poate să fie fizică sau prin videoconferință.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/05/2022