Usługi - 281921-2020

17/06/2020    S116

Polska-Pisz: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 116-281921

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pisz
Adres pocztowy: ul. Gustawa Gizewiusza 5
Miejscowość: Pisz
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 12-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Banach
E-mail: joanna.banach@pisz.home.pl
Tel.: +48 874241226
Faks: +48 874241238

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.pisz.hi.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.pisz.hi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu

Numer referencyjny: Org.271.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”. Zamówienie jest podzielone na 3 części.

— cześć 1: modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu,

— część 2: przedmiotem zamówienia części 2 jest dostawa centralnego zasilacza awaryjnego wraz z instalacją,

— część 3: przedmiotem zamówienia części 3 jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe, pozostałe informacje zawarte zostały w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć 1: modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 1: modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje:

1) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury systemu;

2) opracowanie dokumentacji technicznej systemu;

3) opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania;

4) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu – serwery – 2 szt., urządzenie NAS, urządzenie UTM, przełączniki sieciowe – 4 szt.;

5) testowanie i uruchomienie systemu;

6) przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z systemu przez pracowników Zamawiającego;

7) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania oraz innych utworów objętych umową;

8) udzielenie gwarancji na przedmiot umowy;

9) migrację danych do systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna;

10) przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej, przy czym wymagania dla systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 1) Czas usunięcia awarii (A) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: 2) Czas usunięcia błędu (B) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: 3) Czas usunięcia wady (W) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM030100-28-0029/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Termin realizacji części 1 – 120 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: przedmiotem zamówienia części 2 jest dostawa centralnego zasilacza awaryjnego wraz z instalacją

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: przedmiotem zamówienia części 2 jest dostawa centralnego zasilacza awaryjnego wraz z instalacją.

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla zasilacza awaryjnego określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (G) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM030100-28-0029/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Termin realizacji części 2 – 100 dni od dnia podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: przedmiotem zamówienia części 3 jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110 Skanery komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: przedmiotem zamówienia części 3 jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem obejmująca dostawę:

1) zestawów komputerowych – 20 szt.;

2) skanerów dokumentowych – 2 szt.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 1) Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (GS) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: 2) Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM030100-28-0029/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Termin realizacji części 3 – 100 dni od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umów na część 1 do 3 zostały zawarte w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:

Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 39, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosowanie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – określonych w SIWZ.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

6. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy),

2) dla części 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

3) dla części 3 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Klauzule RODO zawarte są w SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz.2191 ze zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług.

9. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, POLSKA. Platforma dostępna jest pod adresem: (https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/)

10. Globalny numer lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym – 5907699060009.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SIWZ, albo w terminie 15 dni od dnia przesłania – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w dziale VI rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020