Roboty budowlane - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgia-Bruksela: Roboty związane z okablowaniem na potrzeby sieci telekomunikacyjnych i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal

2016/S 156-281950

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty związane z okablowaniem na potrzeby sieci telekomunikacyjnych i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal

Numer referencyjny: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Główny kod CPV
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Roboty związane z okablowaniem i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal na potrzeby sieci telekomunikacyjnych.

— Ustrukturyzowane okablowanie (dane/telefonia): projekty i roboty związane z okablowaniem sieci danych/telefonicznej o małym zakresie, zasadniczo do 50 punktów (roboty TEX).

— Adaptacja lokali o szczególnym znaczeniu (HVAC/elektryka): projekty i roboty adaptacyjne w lokalach o szczególnym znaczeniu — salach informatycznych, centralach telefonicznych itp., zazwyczaj o wartości poniżej 20 000 EUR (roboty TAS).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45314200 Instalowanie linii telefonicznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty związane z okablowaniem i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal na potrzeby sieci telekomunikacyjnych.

— Ustrukturyzowane okablowanie (dane/telefonia): projekty i roboty związane z okablowaniem sieci danych/telefonicznej o małym zakresie, zasadniczo do 50 punktów (roboty TEX).

— Adaptacja pomieszczeń o szczególnym znaczeniu (HVAC/elektryka): projekty i roboty adaptacyjne w lokalach o szczególnym znaczeniu — salach informatycznych, centralach telefonicznych itp., zazwyczaj o wartości poniżej 20 000 EUR (roboty TAS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent dołączy kartę „Podmioty prawne” wraz z urzędowym dokumentem potwierdzającym utworzenie danego podmiotu i państw członkowskie, w którym oferent ma swoją siedzibę lub adres zamieszkania. Oferent powinien również dołączyć do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku 3 dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z modelem opublikowanym w załączniku I.3 do dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych,

— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej:

— 1 200 000 EUR dla części dotyczącej okablowania (projekty i roboty TEX),

— 300 000 EUR dla części dotyczącej adaptacji pomieszczeń o szczególnym znaczeniu (projekty i roboty TAS).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

oferent musi dostarczyć:

— zaktualizowany schemat organizacyjny przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem zasobów ludzkich (liczba osób w obrębie poszczególnych działów oraz ich funkcje w przedsiębiorstwie). Oferent wskaże również organy techniczne w przedsiębiorstwie, którymi dysponuje na potrzeby wykonania zlecenia,

— profile następujących pracowników:

profil inżyniera z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku szefa projektów;

profil technika z dyplomem licencjata w odpowiednich dziedzinach technicznych, a zwłaszcza w dziedzinie elektryki i HVAC, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku szefa zespołu i mistrza;

projektant CAD z co najmniej 2-letnim doświadczeniem,

— wykaz najważniejszych projektów/robót wykonanych w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w ciągu 3 ostatnich lat (z podaniem kwot, czasu trwania i danych odbiorcy usług). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostarczonych informacji i zapytania odbiorców robót podanych w referencjach o poziom ich zadowolenia z usług świadczonych przez oferenta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby został wybrany, musi koniecznie dołączyć do swojej oferty potwierdzenia dyplomów/szkolenia dla każdego profilu wymienionego powyżej, a w przypadku elektryki i HVAC – potwierdzenia zezwolenia na wykonywanie zawodu. Ponadto powinien dostarczyć życiorysy różnych pracowników, których zamierza oddelegować do niniejszego zamówienia.

Jeżeli chodzi o listę referencji, oferent powinien wskazać w swojej ofercie co najmniej 3 projekty o wartości przekraczającej 250 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2016
Czas lokalny: 17:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB.02.002 — Zamówienia Publiczne (zob. dane kontaktowe podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) Wizyta w terenie:

zostaną zorganizowane 2 obowiązkowe wizyty w terminach podanych w zaproszeniu do składania ofert.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania robót:

od pierwszego wykonawcy w systemie kaskadowym będzie wymagana gwarancja bankowa na kwotę 500 000 EUR przed podpisaniem umowy.

4) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2016