Lucrări - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgia-Bruxelles: Lucrări de cablare pentru rețelele de telecomunicații și de construcție de săli specializate

2016/S 156-281950

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de cablare pentru rețelele de telecomunicații și de construcție de săli specializate.

Număr de referinţă: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Cod CPV principal
45314000 Instalare de echipament de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executarea de lucrări de cablare și de construcție de săli specializate pentru nevoile în materie de telecomunicații.

— Cablare structurată (date/telefonie): proiecte și TEX (lucrări de cablare de mică anvergură la nivelul rețelei de date/de telefonie, în general, până la maximum 50 de puncte).

— Amenajare de zone sensibile (IVC/energie electrică): proiecte și TAS (lucrări de amenajare la nivelul zonelor sensibile – săli informatice, centrale telefonice etc. –, în general cu o valoare mai mică de 20 000 EUR).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45314200 Instalare de linii telefonice
45314300 Instalare de infrastructuri de cabluri
45331200 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat
45314310 Instalare de cabluri
45314320 Instalare de cabluri de reţele informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executarea de lucrări de cablare și de construcție de săli specializate pentru nevoile în materie de telecomunicații.

— Cablare structurată (date/telefonie): proiecte și TEX (lucrări de cablare de mică anvergură la nivelul rețelei de date/de telefonie, în general, până la maximum 50 de puncte).

— Amenajare de zone sensibile (IVC/energie electrică): proiecte și TAS (lucrări de amenajare la nivelul zonelor sensibile – săli informatice, centrale telefonice etc. –, în general cu o valoare mai mică de 20 000 EUR).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să anexeze un formular pentru „entități juridice” însoțit de un document oficial care să ateste înființarea entității în cauză și statul în care ofertantul își are sediul sau domiciliul. De asemenea, ofertantul trebuie să furnizeze toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa 3 „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini al licitației.

Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat în anexa I.3 „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate”.

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii și înainte de semnarea contractului, documentele justificative de mai jos în vederea confirmării declarației pe propria răspundere.

NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanțuri și conturi de exploatare) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale brute din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente;

— o declarație privind cifra de afaceri anuală totală din ultimele 3 exerciții financiare;

— declarație privind cifra de afaceri anuală specifică pentru domeniul acoperit de prezentul anunț de participare, realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei medii a cifrei de afaceri anuale specifice pentru ultimele 3 exerciții financiare de:

— 1 200 000 EUR pentru partea „cablare” (proiecte și TEX);

— 300 000 EUR pentru partea „zone sensibile” (proiecte și TAS).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— organigrama actualizată a companiei, oferind detalii cu privire la resursele umane (numărul persoanelor din cadrul diferitelor departamente și sarcinile acestora în cadrul companiei). Ofertantul trebuie să specifice, de asemenea, organismele tehnice din cadrul companiei sau din afara acesteia de care dispune pentru executarea lucrărilor;

— membri ai personalului cu următoarele profiluri:

un inginer cu cel puțin 5 ani de experiență în calitate de manager de proiect;

un tehnician cu o diplomă în domeniile tehnice în cauză, în special energie electrică și IVC, cu cel puțin 5 ani de experiență în calitate de șef de echipă și supraveghetor;

un desenator CAD cu cel puțin 2 ani de experiență;

— o listă cu principalele proiecte/lucrări din domeniul care face obiectul contractului, executate în ultimii 3 ani (cu detalii privind valorile, durata și datele de contact ale beneficiarilor serviciilor). Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica informațiile furnizate și de a adresa întrebări beneficiarilor lucrărilor menționate cu privire la gradul lor de satisfacție în legătură cu serviciile prestate de ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze, împreună cu oferta sa, dovada calificărilor/formării pentru fiecare profil solicitat mai sus și, pentru domeniul energie electrică și IVC, dovada accesului la profesie. De asemenea, acesta trebuie să furnizeze CV-urile tuturor membrilor personalului pe care intenționează să îi pună la dispoziție pentru acest contract.

În ceea ce privește lista referințelor, ofertantul trebuie să indice în oferta sa minimum 3 proiecte cu o valoare mai mare de 250 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2016
Ora locală: 17:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/10/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un pașaport sau o carte de identitate). Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze în scris Unitatea OIB.02.002 Achiziții publice (a se vedea detaliile legate de adresă indicate la punctul I.1), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni după atribuire.

VI.3)Informații suplimentare:

1) Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitație la licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această invitație la licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, instrumentul voluntar al UE utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii performanței de mediu a acestora.

2) Vizită pe teren:

Vor fi organizate 2 vizite pe teren obligatorii în termenele specificate în scrisoarea de invitație la licitație.

3) Garanție de bună execuție pentru lucrări:

contractantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii în cascadă i se solicită, înainte de semnarea contractului, o garanție bancară în valoare de 500 000 EUR.

4) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitațiile la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/08/2016