Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 282394-2020

17/06/2020    S116

Polska-Rzeszów: Usługi holownicze

2020/S 116-282394

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 091-217351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 30
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-036
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Warchoł, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 19
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Tel.: +48 178582196
Faks: +48 178582193
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych, całodobowych usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania ...

Numer referencyjny: ZP/16/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50118110 Usługi holownicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie kompleksowych, całodob. usług w zakr. usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarz., przem. (z miejsca zdarz. drog.), hol. i park. na park. strzeż. poj. o dop. m. całk. do 3,5 t wraz z ich częściami zabezpieczonymi przez policję dla celów proc. (dowod.) na potrzeby i na zlecenie KPP w Dębicy (zad. 1), KPP w Jarosławiu (zad. 2), KPP w Jaśle (zad. 3), KMP w Przemyślu (zad. 4), KPP w Ropczycach (zad. 5), KPP w St. Woli (zad. 6), KPP w Strzyżowie (zad. 7), KMP w Tarnobrzegu (zad. 8);

2) świadczenie kompl., całodob. usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, przem. (z miejsca zdarz. drog.), hol. i park. na parkingu strzeżonym poj. o dop. m. całk. pow. 3,5 t wraz z ich częściami zabezpieczonymi przez policję dla celów procesowych (dowod.) na potrzeby i na zlecenie KPP w Jarosławiu (zad. 9), KPP w Leżajsku (zad. 10), KPP w Lubaczowie (zad. 11), KPP w Łańcucie (zad. 12), KPP w Strzyżowie (zad. 13), KMP w Tarnobrzegu (zad. 14).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 091-217351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: