Dostawy - 283226-2020

Submission deadline has been amended by:  303824-2020
18/06/2020    S117

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 117-283226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Maciejczak
E-mail: maciej_maciejczak@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.55.2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu komputerowego IBM, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej istniejącego systemu komputerowego IBM 23.6.2020 o godz. 9.00, pok. 420. Uczestnictwo należy zgłosić na adres zp@um.poznan.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu komputerowego IBM, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Opis równoważności:

W celu utrzymania standaryzacji sprzętu komputerowego oraz pełnej jego kompatybilności, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy, w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy IBM, ze względu na fakt rozbudowy posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu komputerowego IBM. Znak towarowy firmy IBM stanowi wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami sprzętu określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SIWZ i zaoferowany sprzęt będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadanym i użytkowanymi przez Zamawiającego systemem komputerowym IBM. Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu innego niż wskazanego w załączniku do wzoru umowy – oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. sprzętu, celem jego weryfikacji. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej istniejącego systemu komputerowego IBM 23.6.2020 o godz. 9.00, pok. 420. Uczestnictwo należy zgłosić na adres zp@um.poznan.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne. Niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 25 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega:

— dysponuje min. 1 osobą przeszkoloną przez producenta sprzętu i oprogramowania w zakresie jego konfiguracji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy pierwotnie oferowany przez Wykonawcę sprzęt przestanie być dostępny na rynku wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy (np. wyczerpanie zapasów, zaprzestanie jego produkcji, zmiana zasad licencjonowania oprogramowania lub świadczenia usług wsparcia dla towaru, jego serwisu lub zasad gwarancji). W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do pierwotnie oferowanego sprzętu, wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ. Taka zmiana nie może powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w złożonej przez niego ofercie. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności wymiany do końca września br. krytycznych dla Zamawiającego serwerów, w związku z informacją otrzymaną od ich producenta, że jego fabryki ostatecznie potwierdziły, iż dla przedmiotowych serwerów (Power 770 9117-MMC) nie ma możliwości dalszego przedłużenia serwisu z poziomem wsparcia 7 x 24 z 24 h i gwarantowanym czasem naprawy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum zip.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w pkt VI.4 SIWZ.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz inne oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składane wraz z ofertą:

• wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do umowy,

• wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Jeżeli dotyczy:

— wypełnione i podpisane oświadczenie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 3 do SIWZ,

— wypełnione i podpisane Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWIZ.

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:

— złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020