Dostawy - 283806-2020

18/06/2020    S117

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 117-283806

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Polańska
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 184423568

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze turystyczno-gastronomicznym

Numer referencyjny: ZP.271.05.2020.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 88 874.57 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia biurowego na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32550000 Sprzęt telefoniczny
32580000 Sprzęt do obsługi danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30234000 Nośniki do przechowywania
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
22000000 Druki i produkty podobne
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30213100 Komputery przenośne
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
30213300 Komputer biurkowy
30232100 Drukarki i plotery
30125000 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30232110 Drukarki laserowe
30195910 Tablice do pisania
38652100 Projektory
38653400 Ekrany projekcyjne
38650000 Sprzęt fotograficzny
30195000 Tablice
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz,

Zespół Szkół nr 5- Specjalnych, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39100000 Meble
39160000 Meble szkolne
39112000 Krzesła
39130000 Meble biurowe
39121200 Stoły
39121100 Biurka
39111100 Siedziska obrotowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz,

Zespół Szkół nr 5- Specjalnych, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.2 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39515000 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
18300000 Części garderoby
39514000 Bielizna toaletowa i kuchenna
39530000 Dywany, maty i dywaniki
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39513000 Bielizna stołowa
39313000 Wyposażenie hotelowe
39200000 Wyposażenie domowe
33100000 Urządzenia medyczne
39713500 Żelazka elektryczne
39500000 Wyroby włókiennicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.3 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni organizacji usług kelnerskich (s. nr 14) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39200000 Wyposażenie domowe
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39711200 Roboty kuchenne
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39315000 Urządzenia restauracyjne
38412000 Termometry
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39137000 Zmiękczacze wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.4 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 15) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39200000 Wyposażenie domowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
38412000 Termometry
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39722000 Części piecyków, kuchenek, podgrzewaczy oraz sprzętu gospodarstwa domowego
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
39300000 Różny sprzęt
39500000 Wyroby włókiennicze
39711200 Roboty kuchenne
39240000 Wyroby nożownicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.5 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39314000 Przemysłowy sprzęt kuchenny
39300000 Różny sprzęt
39200000 Wyposażenie domowe
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711200 Roboty kuchenne
39500000 Wyroby włókiennicze
38412000 Termometry
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39221000 Sprzęt kuchenny
33100000 Urządzenia medyczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39162100 Pomoce dydaktyczne
39240000 Wyroby nożownicze
38410000 Przyrządy pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.6 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologiczno-cukierniczej (s. nr 18) w ZS1, pracowni warsztatowej nr W1-ZS1, pracowni warsztatowej nr W2- ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39300000 Różny sprzęt
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39200000 Wyposażenie domowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39240000 Wyroby nożownicze
39711200 Roboty kuchenne
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 1, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.7 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni kucharskiej w ZS5 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39200000 Wyposażenie domowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39500000 Wyroby włókiennicze
39513000 Bielizna stołowa
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
38410000 Przyrządy pomiarowe
38412000 Termometry
39711200 Roboty kuchenne
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
39240000 Wyroby nożownicze
39300000 Różny sprzęt
39713500 Żelazka elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 5- Specjalnych, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz,

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.8 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni cukierniczej w ZS5 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39200000 Wyposażenie domowe
39300000 Różny sprzęt
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
44411000 Wyroby sanitarne
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
38412000 Termometry
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39240000 Wyroby nożownicze
39314000 Przemysłowy sprzęt kuchenny
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711200 Roboty kuchenne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 5- Specjalnych, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.9 do niniejszej specyfikacji dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0024/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 070-166292
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.05.2020.1022
Część nr: 1
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia biurowego na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd
Krajowy numer identyfikacyjny: 7341189166
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 31
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@optiserw.pl
Tel.: +48 184437185
Faks: +48 184437185

Adres internetowy: www.optiserw.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 561.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 122 378.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni organizacji usług kelnerskich (s.nr 14) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 15) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
Krajowy numer identyfikacyjny: 7342947479
Adres pocztowy: Zawiszy Czarnego 24
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@culina.pl
Tel.: +48 185471195
Faks: +48 185471196

Adres internetowy: www.culina.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 009.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 687.61 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
Krajowy numer identyfikacyjny: 7342947479
Adres pocztowy: Zawiszy Czarnego 24
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@culina.pl
Tel.: +48 185471195
Faks: +48 185471196

Adres internetowy: www.culina.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 678.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 75 793.01 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni technologiczno-cukierniczej (s. nr 18) w ZS1, pracowni warsztatowej nr W1-ZS1, pracowni warsztatowej nr W2- ZS1 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
Krajowy numer identyfikacyjny: 7342947479
Adres pocztowy: Zawiszy Czarnego 24
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@culina.pl
Tel.: +48 185471195
Faks: +48 185471196

Adres internetowy: www.culina.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 872.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 051.17 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni kucharskiej w ZS5 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni cukierniczej w ZS5 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta, oświadczenia w tym JEDZ, wykazy i dokumenty składane są w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zawierać:

1. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców:

1) załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony „formularz ofertowy” Wykonawcy;

2) załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L2016 r. nr 3, s. 16);

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w forma elektronicznej;

2. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców nt. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowy sacz);

3. dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, to jest:

1) dokumenty wymienione w rozdz. XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanego w SIWZ dla każdej części zamówienia (rozdz. XI). O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020