Usługi - 285044-2015

Wyświetl widok skrócony

12/08/2015    S154

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2015/S 154-285044

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-2600 Radom
Osoba do kontaktów: Anna Mucha, Beata Olszewska
E-mail: anna.mucha@pse.pl, beata.olszewska@pse.pl
Tel.: +48 483660841
Faks: +48 483660606

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pse-wschod.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług porządkowych na terenie wokół budynków siedziby PSE S.A. Oddział w Radomiu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na terenie wokół budynków siedziby PSE SA Oddział w Radomiu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zlecania przez Zamawiającego prac polegających na wykonywaniu usługi odśnieżania w okresie zimowym, poza harmonogramem z częstotliwością podyktowana warunkami pogodowymi (odśnieżanie w dni robocze od 14:00 do 6:00 oraz soboty, niedziele i dni świąteczne) oraz wywozu składowanego śniegu. Zakres obejmujący prawo opcji wykonywany będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę wg stawek i czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wykonawcy o decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami Umowy.
Prawo opcji będzie realizowane na podstawie Umowy, w związku z tym nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do Umowy. Umowa zawarta z Wykonawcą regulować będzie zarówno wykonanie części zamówienia objętego zakresem zadeklarowanym przez Zamawiającego (część minimalna zagwarantowana przez Zamawiającego), jak i zastosowanie oraz warunki realizacji prawa opcji.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie pobiera wadium.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 Części IV SIWZ – Wzór Umowy. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z warunkami umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania za-mówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu oferty Wzór nr 1 Części III SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaca-niem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-manie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mie-siące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je doku-mentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy.
10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8) i 9) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11) Listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
12) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych, wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wzór zobowiązania zawarty jest we Wzorze nr 3 Części III SIWZ. Zamawiający wymaga również przedstawienia dokumentów dotyczących: (1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów inne-go podmiotu, (2) sposobu i zakresu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, (4) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający informuje, że dokumenty te mogą być przedmiotem wyjaśnień w celu uzyskania wymaganych informacji.
13) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt 2) – 11) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie
14) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument (pełnomocnictwo) ustanawiają-cy pełnomocnika, o którym mowa w pkt VII. 1) Części I SIWZ
15) Informację o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zawartą w Formularzu oferty (Wzór nr 1 Części III SIWZ)
16) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, Wykonawca powinien podać w wykazach, o któ-rych mowa w pkt 12) powyżej, informację o podmiocie, który wykonywał usługę oraz załączyć dowody określające odpowiednio, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.
17) Dowody o których mowa w punkcie 12) są poświadczenia. Dowodem jest również oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
18) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 12) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
19) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
20) Oryginał Pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonacy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 PLN.
Zamawiający wymaga informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, zgodnie z pkt. VI. .2 lit. c) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzę-dowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia z różnymi podmiotami, na okres nie krótszy niż 1 rok każdy, polegające na świadczeniu usług prac porządkowych terenów/terenów zielonych,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami ( a w okresie zimowym 6 osobami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem, że co najmniej dwie z tych osób muszą być zatrudnione na umowę o pracę,
Wymagania formalne i dokumenty:
1) Wykaz zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt. VI. 2) lit. a) wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (zgodnie z Wzorem nr 2 Części III SIWZ).
2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, odpowiadającymi opisowi w pkt. VI. 2) lit. b) zawarte w Formularzu oferty Wzór nr 1 Części III SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena ofertowa za ryczałtowe wynagrodzenie roczne. Waga 95

2. Cena za 1 rbg (praca jednej osoby) za wykonanie prac związanych z odśnieżaniem w okresie zimowym (zgodnie z opisem pkt. 5 Części II SIWZ) częściej niż w przyjętym harmonogramie. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ORHR/44/2015/AM
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.9.2015 - 10:45
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.9.2015 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2015