Dostawy - 285059-2016

17/08/2016    S157    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy

2016/S 157-285059

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. J. Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
Tel.: +48 122541019
Faks: +48 122541241

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych.

Numer referencyjny: FZ-281-184/15
II.1.2)Główny kod CPV
34600000 Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych o długości minimum 32 m maksimum 35 m każdy, wraz z wyposażeniem i narzędziami specjalnymi oraz usługami i dostawami powiązanymi, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Technicznej Tramwaju.

Przedmiot zamówienia może być wykonany na podstawie umowy ramowej w częściach, wyłącznie po zawarciu odrębnych umów realizacyjnych, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych w ramach umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na każdy tramwaj ponad 36 miesięcy / Waga: 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka / Waga: 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Szerokość światła otwartych drzwi dwuskrzydłowych / Waga: 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ukształtowanie ściany czołowej dla podniesienia bezpieczeństwa przechodniów / Waga: 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: wózki jezdne, silnik trakcyjny, przekładnia mechaniczna, koła, podłoga w przedziale pasażerskim, system ogrzewania i schładzania powietrza w tramwaju, otwory okienne w przedziale / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt eksploatacji / Waga: 2 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIiŚ 2014-2020, nr projektu 6.1-17 „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości komunikacji miejskiej w Krakowie – część.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawa pzp,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawcy wykazali, że zostali wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE lub aby spełniali inne wymogi określone w tym załączniku.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d ustawy pzp.

3. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 1.2 oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

4. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

4.1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp z uwzględnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy pzp,

4.2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia i dokumenty:

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

— o których mowa w § 2 ust. 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6 zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej,

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

3.Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

3.1. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej:

4.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Wykonawca winien posiadać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania. Dokument potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy ma zawierać następujący zapis; „Zdolność kredytowa dotyczy przedmiotowego postępowania po uwzględnieniu wszystkich obciążeń finansowych Wykonawcy”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności finansowej, Wykonawcy wykazali, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

Do oferty Wykonawca dołącza w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126),.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

3. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

3.1. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej:

4.2.1. wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3- członowych, napędzanych silnikami prądu zmiennego z udziałem minimum 60 % niskiej podłogi.

W wykazie należy podać:

a. opis dostarczonych tramwajów uwzględniający co najmniej:

a.1. oznaczenie tramwaju,

a.2. długość tramwaju,

a.3. ilość członów,

a.4. ilość wózków

a.5. procentowy udział niskiej podłogi,

b. liczbę dostarczonych tramwajów w sztukach,

c. daty wykonania dostaw (należy podać dzień/miesiąc/rok),

d. nazwy odbiorców tramwajów i ich adresy.

4.2.2. Dowody określające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są:

4.2.2.1. referencje

4.2.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

4.2.2.3. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy, wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3-członowych, napędzanych silnikami prądu zmiennego, z udziałem minimum 60 % niskiej podłogi.

Do oferty Wykonawca dołącza w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 750 000 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca przed zawarciem każdej umowy realizacyjnej obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny udzielanej części zamówienia.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. Wynagrodzenie płatne będzie za każdy wagon tramwajowy oddzielnie po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy odbioru końcowego każdego wagonu tramwajowego.

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową realizacyjną faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu (za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń Zamawiającego przedmiot zamówienia). Na fakturze należy wpisać numer umowy realizacyjnej Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Warunki udziału określone w pkt III.1 mogą być spełnione przez tych wykonawców łącznie. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2016
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Centrum Konferencyjne MPK S.A. w Krakowie, parter budynku, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE nie przekracza 50 % ( zgodnie z art. 138c ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 90 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2016