Storitve - 285303-2020

19/06/2020    S118

Danska-Copenhagen K: Zagotavljanje strokovne pomoči na področju dejavnosti Evropske agencije za okolje, ki podpirajo cilj ničelnega onesnaževanja, vključno s povezavami med okoljem, zdravjem in kemikalijami

2020/S 118-285303

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen K
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Poštna številka: 1050 K
Država: Danska
Kontaktna oseba: Olivier Cornu
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eea.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6575
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen
Poštna številka: 1050 K
Država: Danska
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eea.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje strokovne pomoči na področju dejavnosti Evropske agencije za okolje, ki podpirajo cilj ničelnega onesnaževanja, vključno s povezavami med okoljem, zdravjem in kemikalijami

Referenčna številka dokumenta: EEA/HSR/20/003
II.1.2)Glavna koda CPV
90713000 Storitve svetovanja na področju okoljskih vprašanj
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Delo, opredeljeno v okvirnem naročilu, bo okrepilo vlogo agencije EEA pri podpiranju stalnega razvoja in izvajanja ključnih elementov evropskega zelenega dogovora, vključno s ciljem ničelnega onesnaževanja in strategijo za kemikalije. Podrobneje, delo bo podprlo uresničevanje krovnih ciljev iz večletnega delovnega programa agencije EEA za obdobje 2014–2020 in strategije agencije EEA/Eionet za obdobje 2021–2030 (trenutno v fazi zaključka), pa tudi zagotavljanje izvajanja posebnih dejavnosti v prihodnjih letnih delovnih programih. Dejavnosti ocenjevanja agencije EEA so vedno bolj usmerjene v razvoj znanja o sistemskih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, in na to, kako ti izzivi vplivajo na zdravje in dobro počutje evropskega prebivalstva. V prihodnosti je predviden prehod na nizkoogljično in krožno gospodarstvo, zato je pomembno oceniti, kako lahko ta prehod pozitivno ali negativno vpliva na okolje, zdravje in dobro počutje.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90710000 Okoljsko upravljanje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Delo se bo izvajalo predvsem v prostorih izvajalca, občasno pa tudi v prostorih agencije v Københavnu, odvisno od zahtev iz posameznih posebnih pogodb.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izbrani ponudnik bo agencijo EEA podprl na naslednjih strokovnih področjih:

— izvedba ocen okoljskih stresorjev in njihovega vpliva na zdravje in počutje ljudi, in sicer tako neposrednega vpliva kot vpliva na ekosistemske storitve, ki podpirajo zdravje,

— uporaba metodologij za oceno izpostavljenosti prebivalstva okoljskim stresorjem, ki vključujejo hrup, onesnaženost zraka in posamezne kemikalije, posamezno in v kombinaciji,

— zdravstveno in epidemiološko strokovno znanje za oceno bremena bolezni, ki je posledica izpostavljenosti ljudi hrupu, onesnaženosti zraka in posameznim kemikalijam, posamično in v kombinaciji,

— priprava na dokazih podprtih ocen vplivov različnih okoljskih stresorjev na zdravje, da se omogoči primerjava med stresorji,

— upravljanje in analiza okoljskih podatkov za različna področja, vključno z zrakom, hrupom, vodo in tlemi, pa tudi socialno-ekonomskih in demografskih podatkov, da bi proučili razmerje med izpostavljenostjo okoljskim stresorjem in socialnim parametrom, kot so dohodek, starost in zaposlitveni status,

— priprava ocen, ki obravnavajo okoljske stresorje, ki zajemajo povzročitelje, pritiske, stanje in vplive na okolje in zdravje, tudi na ravni glavnih virov emisij,

— ocena koristi, ki jih prinaša okolje, za zdravje in dobro počutje, tudi na distalni ravni prek ekosistemskih storitev in na proksimalni ravni v smislu dostopa do zelenih in modrih površin na mestnih območjih,

— ocene, kako kemikalije tečejo skozi sisteme proizvodnje in porabe, kar vodi do izpostavljenosti okolja in ljudi, vključno s tem, kako se lahko ti tokovi spremenijo v okviru prehoda na krožno gospodarstvo,

— pomoč pri srečanjih in podpiranje sodelovanja deležnikov z zagotavljanjem podpore agenciji EEA pri organizaciji delavnic, vključno s pripravo dnevnega reda in izdelavo zapisnikov ter podpiranjem krepitve zmogljivosti in izmenjave znanja s predstavniki mreže Eionet agencije EEA in drugimi deležniki agencije EEA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izbranemu ponudniku bo oddano okvirno naročilo storitev za začetno obdobje 24 mesecev, ki se začne na datum podpisa obeh pogodbenih strani, z možnostjo največ dveh podaljšanj, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v oddelkih 2.1 in 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.5)Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/07/2020
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 20/07/2020
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba Sodišču Evropske unije se lahko vloži v dveh mesecih od obvestila tožniku (datum prejema) ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je zadevna oseba izvedela za relevantne informacije.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 5-4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/06/2020