Dostawy - 285509-2023

15/05/2023    S93

Polska-Katowice: Jednostki rezonansu magnetycznego

2023/S 093-285509

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 9542270611
Adres pocztowy: ul.Francuska 20/24
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: AGNIESZKA CHOWAŃSKA
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/transakcja/764602
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szpital kliniczny
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP I WYMIANA REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ

Numer referencyjny: ZP-23-068UN
II.1.2)Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest demontaż istniejącego rezonansu magnetycznego, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową/adaptacja i dostosowaniem pomieszczeń obecnej pracowni Rezonansu Magnetycznego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
45000000 Roboty budowlane
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

budynek nr 1 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego rezonansu magnetycznego, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową/adaptacja i dostosowaniem pomieszczeń obecnej pracowni Rezonansu Magnetycznego w budynku nr 1 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj" jako zadania finansowanego w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie projektu „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: XI REACT-EU, Działanie:11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19 , innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi.

II.2.14)Informacje dodatkowe

WYMAGANE WADIUM W WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na podstawie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na dostawie wraz montażem rezonansu magnetycznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2023
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2023
Czas lokalny: 08:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023