Servicii - 285591-2023

15/05/2023    S93

România-Câmpina: Servicii de transport rutier public

2023/S 093-285591

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL CAMPINA
Număr naţional de înregistrare: 2843272
Adresă: Strada: Culturii, nr. 18
Localitate: Campina
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105600
Țară: România
Persoană de contact: NICULINA STEFANESCU
E-mail: achizitiipublice@primariacampina.ro
Telefon: +40 244336134
Fax: +40 244371458
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariacampina.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165868
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA

Număr de referinţă: 2843272_2022_PAAP02
II.1.2)Cod CPV principal
60112000 Servicii de transport rutier public
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Documentația de atribuire a fost aprobată prin hotărâre de consiliu local nr.229 din data de 29 noiembrie 2022

Astfel, Entitatea contractantă dorește să atribuie contractul de delegare gestiune a serviciului de transport local prin curse regulate pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina.

Ofertantii desemnati castigatori in urma procedurii propuse, sunt obligati sa prestaze in integralitate şi fără întrerupere in conditiile stabilite de Regulamentul de organizarea si functionare a serviciului si al Caietului de Sarcini pe perioada contractuală serviciile de transport local prin curse regulate în teritoriul administrativ al Municipiului Câmpina.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare cu 14 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 806 111.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

teritoriul administrativ al municipiului Câmpina

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea estimată a contractului de delegare va fi suma veniturilor încasate de către operator, în total de 6.806.111 lei, conform calculelor din cadrul Studiului de oportunitate. Detalierea modului de calcul a valorii estimate este prezentată în Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Câmpina în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Autoritatea publică va putea acorda compensații în sumele estimate în tabelul din cadrul Studiului de oportunitate, în baza solicitării operatorului cu respectarea Regulamentului 1370/2007.

Ofertantul va aprecia costurile de operare în raport de modul concret în care acesta înțelege să realizeze activitățile contractului, utilizând infrastructura proprie propusă de acesta a fi utilizată în cadrul contractului.

În scopul aplicării principiului tratamentului egal și asigurării gradului de comparabilitate al ofertelor înaintate în cadrul procedurii, pentru aprecierea costurilor se va ține cont de următoarele abordări:

-distanța totală anuală parcursă este de 460.000 km

-numărul estimat de călătorii pe an este de 300.000

-redevența minimă este 9.850 lei

Pentru restul costurilor proprii de operare (costuri de întreținere, costuri materiale, costuri de personal, etc.) fiecare ofertant își va face propriile calcule și estimări, în baza experienței proprii, ținând cont de modul de organizare ales de acesta, metodele de management utilizate, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a regulamentului serviciului public.

Valoarea totală a veniturilor încasate (din tarife de călătorie sau din tarife de călătorie și compensații) pe perioada contractului de operare nu va putea depăși valoarea estimată calculată mai sus.

Pe perioada contractului de delegare, dacă unul sau mai multe elemente de calcul din oferta financiară (număr de călătorii, distanțe, costuri eligibile) variază în sensul creșterii tarifului per călătorie și autoritatea publică nu este de acord cu ajustarea sau modificarea tarifului, se vor acorda compensații în conformitate cu Regulamentul 1370/2007.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 6) Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 3) Gradul de poluare al autovehiculelor / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 5) Capacitate/Dotari vehicule (max 25%) / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: 4) Clasificarea autobuzelor / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 2) Vechimea parcului de vehicule / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A.Ofertanţii,tertii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritarii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

a.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

b.cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c.după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

d.alte documente edificatoare, după caz.

B.Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Moldoveanu Ioan Alin - Primar; Dumitrache Liviu- Viceprimar; Dobre Adrian Florin- Administrator Public; Moldoveanu Elena- Secretar General; Anton Iulian- Director juridic; Oprescu Eliza- Director executiv; Pulez Loredana- Director economic; Nedelcu Cristina- Sef serviciu Buget, Finante, Contabilitate; Ionescu Balea Camelia Aurelia - Serviciul achizitii publice, Programe de finantare; Crijanovschi Grigore_ Sef serviciu ADPP;Daniela HĂRLĂUANU- persoană implicată în elaborarea documentației de atribuire din partea furnizorului de servicii auxiliare; Andrei HĂRLĂUANU- reprezentantul furnizorului de servicii auxiliare; Gheorghe BURLACU- expert cooptat din partea furnizorului de servicii auxiliare

Consilieri locali: Anghelescu Marius; Briciu Liviu Mihai; Cretu Valentin Mihai; Davidescu Florin Liviu; Duran Andrei; Ene Bogdan Constantin; Filip Costel; Gheorghe Roxana Elena; Girbacica Adina; Ionescu Noemi Stefania; Lupu Livia Rodica; Marcu Florin; Nica Emil Dan Cristian; Rat Cosmin Gicu; Sabo Aron; Vane Viorica; Zagan Horatiu Teodor;

Autoritatea Contractantă uzeaza de dreptul prevăzut la art. 126, alin. (11), lit. b) si art. 186, alin. (1) din Legea 99/2016, respectiv de a solicita prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic, atât pentru verificarea înregistrării ofertantului ca persoană juridică, conform legii, cât şi pentru evidenţierea obiectului de activitate al ofertantului care trebuie să includă lucrările ce fac obiectul achiziţiei, precum şi pentru a verifica dacă nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare. În concluzie, prin intermediul acestui document se vor verifica informaţiile referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului, la data solicitată.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Activitatea trebuie să fie autorizată conf. art.15 din leg.359/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Activitatea trebuie să fie autorizată conf. Art.15 din leg.359/2004 cu modificările și completările ulterioare.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Atragem atenția operatorilor economici că în conformitate cu prevederile art. 29, alin 2 din Legea nr. 92/2007, ”Se interzice titularilor hotararilor de dare in administrare sau contractelor de delegare a gestiunii,dupa caz, sa incheie cu terti contracte de subdelegare a activitatilor de atribuire a gestiunii serviciilor publice de transport”.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaSpecificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului, în ultimele 3 exerciții financiare încheiate ( 2019, 2020 și 2021) de cel puțin: 800.000,00 lei.Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, orice Ofertant se poate baza pe resursele altor entități, indiferent de natura juridica a relațiilor pe care le are cu aceste entități.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare, orice Ofertant are dreptul:i. să participe în comun (într-o Asociere) cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr.99/2016.ii. să invoce susținerea unui Terț Susținător și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime,indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic și entitatea ale cărei capacitați le utilizează în condițiile art. 196 și următoarele din Legea nr. 99/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (completat). Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii (RON). Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, la cursul mediu leu/euro comunicat de B.N.R. (www.bnr.ro) aferent fiecărui act, respectiv: 2019 (1 euro = 4.7452 lei), 2020 (1 euro = 4.8371 lei), 2021 (1 euro = 4.9204 lei). Operatorii economici care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale, stabilite de Banca Centrală Europeană. includ dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2019, 2020, 2021) indicând cifra de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului. Situațiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021, sau extrasele din situațiile financiare, vizate și înregistrate la organele competente/ cu confirmare de depunere electronică la organelle competente, sau a altor documente edificatoare, respectiv, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de Operatorul economic, în cazul în care situațiile financiare aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu. Pentru operatorii economici nerezidenți, în măsura în care publicarea situațiilor financiare nu este prevăzută de legislația țării de origine / țării în care este stabilit Operatorul economic, atunci când aceștia vor prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației lor economice și financiare. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altar documente care sa reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare și care să demonstreze îndeplinirea cerințelor minime de calificare solicitate. Entitatea contractanta își va rezerva dreptul de a solicita ofertantului declarat câștigător - persoane juridice romane și persoane juridice străine - prezentarea și altar documente în cazul în care cele nominalizate nu sunt relevante. Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii (limba română), Ofertanții trebuie să furnizeze Entității Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba română. Dacă este cazul, cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Terți Susținători). Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la situația economică și financiară inclusă în Anunțul de participare.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii de servicii de transport călători, în valoare de minim 800.000 lei.Conform art. 23.1 alin. (4) din Legea nr. 92/2007, pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ofertanţii/candidații pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii de transport călători prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii.Prin similaritatea obiectului contractului se înțeleg servicii de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie ce urmează să fie atribuit, respectiv servicii de transport călători (autobuz/ microbuz și fără a se limita la acestea), raportat la sectorul/domeniul în care se încadrează acesta.i. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare, indiferent de eventuale prelungiri ulterioare ale acestui termen.ii. „servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept servicii prestate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor menționate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul/Candidatul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (completat). La completarea DUAE, în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: i.Câmpul „Descriere” trebuie: a.să includă cel puțin referința la obiectul Contractului și caracteristicile ce corespund demonstrării îndeplinirii cerinței minime. Astfel, Ofertanții trebuie să includă în DUAE informații privind: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.; b.să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a „principalelor servicii prestate în mod corespunzător” la cererea expresă a Entității Contractante; ii.„Data de încheiere” completată de Operatorul Economic în DUAE (completat) trebuie să fie data la care serviciile au fost recepționate ca fiind prestate în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor, indiferent de data la care serviciile au început să fie prestate; iii.Câmpul „Beneficiari” trebuie să includă aceeași denumire a beneficiarilor din documentele care urmează să fie prezentate ca dovezi la cererea expresă a Entității Contractante. Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea Entității Contractante Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Entității Contractante și înainte de atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (completat). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul/Candidatul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (completat) includ, dar nu se limitează la: i.procese verbale de recepție a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării; ii.orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (completat) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu serviciile prestate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă. Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii (limba română), Ofertanții trebuie să furnizeze Entității Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba română. Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și/sau profesională inclusă(e) în Anunțul de participare.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 10.000,00 lei, având o valabilitate de 5 luni calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 5 luni la data limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de participare publicat în SEAP. Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 41 din H.G. nr. 394/2016 și în formele menționate la art.42 din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat; b) asigurare de garantii emisa:– fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;– fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO82TREZ5225006XXX000071 deschis la Trezoreria Câmpina; C.I.F. 2843272. NOTA : Avand in vedere numarul limitat de caractere din aceasta sectiunea, se completeaza informatiile in NOTA 1 la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 0,20% din valoarea fără TVA a contractului. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 și în formele menționate la art. 46 din H.G. nr. 394/2016. NOTA : Avand in vedere numarul limitat de caractere din aceasta sectiunea, se completeaza informatiile in NOTA 2 la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 201-488589
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/11/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

VI.3) Informații suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic. Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeași secțiune. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP ca operator economic. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin instrucțiunile pentru ofertanți. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP Secțiunea „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii. Entitatea contractantă nu va transmite comunicări intermediare după fiecare fază a procesului de evaluare, ci o singură comunicare la finalul procesului de evaluare. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor. Ofertele cu preț egal, se vor departaja prin depunerea unei noi propuneri financiare și modificarea corespunzătoare a punctajului pentru acest factor.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situatia în care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

La cap. II.2.5) Criterii de atribuire, Criteriul Pretul ofertei, Algoritm de calcul, se completeaza cu: A se vedea Caietul de sarcini , sectiunea Factori de evaluare

La cap. VI.2 Se va accepta facturarea electronica - DA

NOTA 1. Completare la sectiunea III.1.6.a) Garantie de participare:

In cazul viramentului bancar, documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a oferelor.

În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a oferelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Pentru constituirea garanției de participare de către Operatori Economici din afara României, pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) valabilă data publicării Anunțului de participare/simplificat în SEAP.

Garanţia de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoţită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Situațiile care determină reținerea garanției de participare sunt:

i. Ofertantul și-a retras Oferta în perioada de valabilitate a Ofertei indicată în Anunțul de participare/simplificat;

ii. Ofertantul nu constituie garanția de bună execuție;

Ofertantul a cărui Ofertă a fost declarată câștigătoare a refuzat să semneze Contractul în perioada de valabilitate a Ofertei.

Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către Entitatea Contractantă și acceptată de către Ofertant presupune o prelungire a perioadei de valabilitate a garanției de participare.

O Ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către Entitatea Contractantă la momentul accesării Ofertelor în SEAP după expirarea termenului de transmitere a Ofertelor.

În cazul în care oferta prezintă eventuale neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, Entitatea Contractantă nu reţine garanţia de participare în cazul în care ofertantul desemnat câştigător refuză să semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar entitatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

Garanția de participare se restituie de către Entitatea Contractantă, după cum urmează:

i. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție de către acesta,

ii. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului sectorial, în cazul unei proceduri de atribuire a unui Contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanției de bună execuție,

iii. Ofertantului a cărui Ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, după semnarea contractului sectorial cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial cu ofertantul declarat câştigător.

iv. Tuturor Ofertanților care au constituit o garanție de participare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la decizia Entității Contractante de a anula procedura de atribuire, atunci când nu s-a depus nicio contestație în legătură cu decizia Entității Contractante de a anula procedura.

Ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea de către Entitatea Contractantă a unei solicitări exprese din partea unui/unor astfel de ofertanți cu privire la restituirea garanției de participare.

NOTA 2, Completare la sectiunea III.1.6.b) Garantie de buna executie:

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă:

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractantă va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 din H.G. nr. 394/2016.

Garanția de bună execuție va fi executată de către Entitatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 47 din H.G. nr. 394/2016.

Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016.

Contractul inclus în Documentația de atribuire conține informații referitoare la garanția de bună execuție, după cum urmează:

i. Moneda în care se constituie,

ii. Perioada de valabilitate,

iii. Modalitatea de constituire,

iv. Situațiile care determină reținerea,

Situațiile în care este eliberată/restituită.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 , persoana care se consideră vătămată de un act al entității contractante poate sesiza CNSC în vederea anulării actului entității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile de începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul entității contractante considerat nelegal.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023