Usługi - 285620-2023

15/05/2023    S93

Polska-Katowice: Usługi dostarczania posiłków

2023/S 093-285620

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadion Śląski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22
Adres pocztowy: PL22A
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-029
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Pniok
E-mail: zampubli@stadionslaski.pl
Tel.: +48 324797203
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stadionslaski.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://stadionslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług cateringowych realizowanych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania

Numer referencyjny: ZP/04/PN/2023
II.1.2)Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera załącznik nr 4 do SWZ, dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SERWISY KAWOWE, SERWISY PRZEKĄSKOWE, LUNCH, OBSŁUGA KELNERSKA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
55320000 Usługi podawania posiłków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

SERWISY KAWOWE, SERWISY PRZEKĄSKOWE, LUNCH, OBSŁUGA KELNERSKA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MENU BANKIETOWE, CATERING OPERACYJNY, OBSŁUGA KELNERSKA

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
55320000 Usługi podawania posiłków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

MENU BANKIETOWE, CATERING OPERACYJNY, OBSŁUGA KELNERSKA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie zadania nr 1 - Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, prawidłowo zrealizował lub realizuje co najmniej 3 usług cateringowych dla nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) osób jednocześnie w danym dniu wydarzenia każda usługa. Usługi cateringowe odbywały się lub odbywają w zamkniętej kubaturze, nie może to być np. piknik, zawody sportowe lub inne wydarzenia na wolnym powietrzu.

b) w zakresie zadania nr 2 - Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, prawidłowo zrealizował lub realizuje co najmniej 3 usług cateringowych dla nie mniej niż 1 000 (słownie: tysiąc) osób jednocześnie w danym dniu wydarzenia każda usługa. Usługi cateringowe odbywały się lub odbywają w zamkniętej kubaturze, nie może to być np. piknik, zawody sportowe lub inne wydarzenia na wolnym powietrzu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzory umów stanowią załączniki:

W zakresie zadania nr 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ

W zakresie zadania nr 2 Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2023
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, poprzez platformę pod adresem https://stadionslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Administratorem danych jest Stadion Śląski Sp. z o.o. -zapisy KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO znajdują się punkcie 27 SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2.2 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej

2.3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn.zm.).

3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 10 do SWZ

4. Zamówienie w trybie przetargu ograniczonego na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne ponieważ wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r., poz. 129 z późn. zm.)

6. W związku z ograniczoną ilością znaków Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://stadionslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępou 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

2.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5. w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępou 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023