Dostawy - 285634-2023

15/05/2023    S93

Polska-Wrocław: Łodzie ratunkowe

2023/S 093-285634

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8981806562
Adres pocztowy: Kręta 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rybus
E-mail: przetargi@kmpsp.wroclaw.pl
Tel.: +48 713207004
Faks: +48 713207000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kmpsp-wroclaw
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kmpsp_wroclaw/proceedings
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kmpsp_wroclaw/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup ratowniczych łodzi motorowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - 3 szt.

Numer referencyjny: MT.2370.6.2023
II.1.2)Główny kod CPV
34521400 Łodzie ratunkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. łodzi ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

Cześć A. Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z kabiną zamkniętą, przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. . Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną - 1 szt.

Cześć B. Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach p . Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną – 1 szt.

Cześć C. Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z zaporą olejową, przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub in. - 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć A. Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z kabiną zamkniętą przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521400 Łodzie ratunkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KM PSP Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć A. Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z kabiną zamkniętą przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika w KM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ B - Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521400 Łodzie ratunkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KM PSP Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ B -Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących

w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika KM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Umieszczenie koła sterowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ C -Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z zaporą olejową, przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521400 Łodzie ratunkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KM PSP Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ C -Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z zaporą olejową, przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących

w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika KM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Umieszczenie koła sterowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału

w postępowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: poprzez złożenie oświadczenia że Wykonawca spełnia warunek udziału

w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli dokument opiewać będzie na kwotę minimum 600 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Oraz:

Część A,B i C :

1. prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą,

2. wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 3 zamówień na dostawy łodzi ratowniczych o wartości przynajmniej 600 000 zł brutto łącznie, określonej w Rozdziale III pkt 4, wraz z podaniem ich , wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 7 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Ar. 138 ust. 4 Ustawy PZP - Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1 , jeżeli składanie ofert obywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:01
Miejsce:

Za pomocą sysemu - platfromazakupowa.pl w siedzibie zamawiającego :

KM PSP Wrocław

ul.Kręta 28

50-233 Wrocław

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023