Dostawy - 285652-2023

15/05/2023    S93

Polska-Warszawa: Znaki nawigacyjne

2023/S 093-285652

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16297,Zakup-oznakowania-plywajacego-oraz-brzegowego-wraz-z-akcesoriami.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami

Numer referencyjny: PO.ROZ.2710.25.2023
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego na potrzeby śródlądowej drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski w km 0+000-8+560 oraz 24+200-26+460 i rzeki Warty w km 333+000+000 – 406+600 na terenie Zarządu Zlewni w Kole.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

• część 1 –Znaki nawigacyjne pływające

• część 2 –Osprzęt cumowniczy

• część 3 – Znaki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia stanowi Załącznik do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy dla danej części zamówienia oraz Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 113 548.76 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Znaki nawigacyjne pływające

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Kole

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I. Znaki nawigacyjne pływające.

Charakterystyka znaków pływających – pław:

• odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć

I odbarwiać się,

• powierzchnia gładka, bez purchli, rys i rozwarstwień,

• materiał wykonania pław: tworzywo sztuczne – polietylen(PE),

• pławy wyposażone w uchwyt do kotwiczenia oczko dolne z pierścieniem wykonanym z metalu kolorowego.

• kolory, jakie powinny być zastosowane dla pław:

- RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,

- RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,

• prawa granica szlaku pława w górnej części w kształcie walca – kolor pławy czerwony,

• lewa granica szlaku pława w górnej części w kształcie stożka – kolor pławy zielony,

• średnica całkowita 400 mm,

• wysokość całkowita 740 mm,

• średnica oczka dolnego 38 mm.

Materiały objęte zamówieniem dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj:

ZPH Kanał Ślesiński:

ul. Nowy Rynek 7A 62-560 Ślesin.

ul. Opacka 1 62-405 Ląd.

Szczegółowy opis zawiera załącznik do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 728.45 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Osprzęt cumowniczy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Kole

II.2.4)Opis zamówienia:

Charakterystyka osprzętu cumowniczego pław:

• element obciążający płyta ażurowa o wymiarach:

- szerokość 400 mm,

- długość 600 mm,

- grubość 100 mm,

- obciążniki kulowe z uchem stalowym o wadze 5kg,

- śruba ocynkowana z uchem stalowym gwint M 12

• element cumowniczy:

- lina stalowa ocynkowana fi 8mm,

- lina polipropylenowa fi 6mm 3100 N,

- szekla stalowa ocynkowana na łańcuch o fi 5 mm,

- skrętka do lin metalowych fi 8 mm,

• Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm,

Materiały objęte zamówieniem dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj:

ZPH Kanał Ślesiński:

ul. Nowy Rynek 7A 62-560 Ślesin.

ul. Opacka 1 62-405 Ląd.

Szczegółowy opis zawiera załącznik do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 828.45 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Znaki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Kole

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Charakterystyka znaków brzegowych:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

- lico znaku pokryte folią odblaskową III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia, lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,

- tarcza znaku z blachy stalowej co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych jedynie farbami antykorozyjnymi, krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte: krawędzie muszą być równe i nieostre.

- odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,

- powierzchnia znaków obustronnie gładka, bez purchli, rys i zarysowań,

- znaki dwustronne, tj. z obu stron pokryte folia odblaskową III generacji- są to znaki IV.A.1, VI.A2,

- znak pomocniczy prostokąt białe tło 100x35 z napisem „ 50 m od linii brzegu lub pomostu”,

Znak kilometrażowy 396 oraz 0 - tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do słupków lub krawędziaków. Tylna powierzchnia znaków powinna być pokryta kolorem RAL 7042(szary drogowy A) lub RAL 7043(szary drogowy B),

- wymiary znaków zgodnie z Instrukcja Utrzymania Śródlądowych Dróg Wodnych ( zarządzenie nr 10/2022), przy czym:

• Znaki IV.A.1,IV.A.2 – długość boku trójkąta wynosi 40 cm.

• Wymiary znaków – w załączniku (zał.1)

- tekst: czcionka bezszeryfowa ( Arial, Calibri, Verdana, itp.),

- kolory jakie powinny być zastosowane dla znaków nawigacyjnych:

RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,

RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,

RAL 9016 – kolor biały,

RAL 9017 – kolor czarny.

2. Materiały do montażu:

• Słupki i obejmy:

- materiał wykonania słupków oraz elementów montażowych tarczę znaku – stal ocynkowana, powierzchnia nie może wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża,

- wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki, itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień.

• Słupki powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej, dopuszcza się rury o następujących wymiarach:

- średnica 60,0 mm

- grubość ścianki min. 3mm

- długość 4,0 m

• Zaprawa do słupków ogrodzeniowych – razem 1400 kg, waga jednego opakowania min.20 kg.

• Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm

Ilość poszczególnych materiałów przedstawiona w załączniku (zał.2).

3. Charakterystyka tablic:

• Tablice informacyjne o wymiarach 1500 x 1000 mm, wykonane z blachy o grubości 3mm, 4 sztuki z nazwą i kilometrażem, numerem telefonu oraz godzinami otwarcia opisy tablic podane są w załączniku NR 3 do OPZ.

• Zamieszczone projekty tablic są przykładowe i pokazują jedynie układ graficzny tablicy.

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania właściwych projektów ,wykorzystując czcionki oraz kolory zawarte w Księdze Znaku ( zał.nr 4 do OPZ), i uzyskania do nich zgody zamawiającego.

• Wykonawca ma również wykonać 4 sztuki napisu GODZINY OTWARCIA na foli magnetycznej, która będzie umieszczona na tablicy wymiary folii mają być proporcjonalne do wielkości tablic oraz czcionki.

Informacje dot. tablic w załączniku nr 3 do OPZ.

Materiały objęte zamówieniem dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj:

ZPH Kanał Ślesiński:

ul. Nowy Rynek 7A 62-560 Ślesin.

ul. Opacka 1 62-405 Ląd.

Szczegółowy opis zawiera załącznik do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 991.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia – o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż:

dla części 1 - 20.000,00 zł brutto

dla części 2 – brak warunku

dla części 3 - 40.000 zł brutto

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1 Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy.

Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu".

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za

pomocą platformy zakupowej PGW WP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest

Dariusz Kaczmarek – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel.: +48 61 856 77 06

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp (tzw.

procedurę odwróconą);

1.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(Jedz). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została

najwyżej oceniona.

1.3. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia,

Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych

lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert

pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została

najwyżej ocenia, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.4. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. powyżej do

momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, na podstawie:

2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2.2. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp;

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

2.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

2.4. art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023