29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 285668-2023

15/05/2023    S93

Polska-Warszawa: Komunikacyjny system sterowania

2023/S 093-285668

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-906
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Tel.: +48 226501807
Faks: +48 226501833
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polish-airports.com/
Adres profilu nabywcy: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

Numer referencyjny: 74/PN/ZP/TLLZP/23
II.1.2)Główny kod CPV
32573000 Komunikacyjny system sterowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Lotniczy Chopina w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

Szczegółowy zakres dostawy i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zostały określone w opz, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy (zał. nr 3 do SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 24 tygodni od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z wdrożeniem systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego z wykorzystaniem technologii multilateracji.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Platforma SmartPZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

— par. 2 ust 1 pkt 7 - w zakresie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31.04.2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835 ze zm.)

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunków opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

5. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta”,

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem podstawy wykluczenia o których mowa w o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców,

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.), którego wzór stanowi Zał. nr 5 SWZ.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023