Dostawy - 285668-2023

15/05/2023    S93

Polska-Warszawa: Komunikacyjny system sterowania

2023/S 093-285668

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-906
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Tel.: +48 226501807
Faks: +48 226501833
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polish-airports.com/
Adres profilu nabywcy: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

Numer referencyjny: 74/PN/ZP/TLLZP/23
II.1.2)Główny kod CPV
32573000 Komunikacyjny system sterowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Lotniczy Chopina w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego na potrzeby Służb Lotniska Chopina.

Szczegółowy zakres dostawy i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zostały określone w opz, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy (zał. nr 3 do SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 24 tygodni od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z wdrożeniem systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego z wykorzystaniem technologii multilateracji.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Platforma SmartPZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

— par. 2 ust 1 pkt 7 - w zakresie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31.04.2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835 ze zm.)

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunków opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

5. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta”,

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem podstawy wykluczenia o których mowa w o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców,

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.), którego wzór stanowi Zał. nr 5 SWZ.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023