Usługi - 285723-2023

15/05/2023    S93

Polska-Szczerców: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2023/S 093-285723

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczerców
Krajowy numer identyfikacyjny: 590647919
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 8
Miejscowość: Szczerców
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kowal
E-mail: inwestycje@szczercow.org
Tel.: +48 446318059
Faks: +48 446318079
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczercow.pl
Adres profilu nabywcy: www.szczercow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.e-bip.pl/start/54
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców"

Numer referencyjny: GK.5.6234.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Szczerców, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Szczerców

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Szczerców, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe/ liczba samoch. do odbioru odpad. spełniających normę EURO6/Liczba punktów= (Esp badanie/Esp max) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/06/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnienie warunku zostanie uznane jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie (a) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnienie warunku zostanie uznane jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada narzędzia i wposażenie zakładu w urządzenia techniczne zgodnie z zał. Nr 6 do OPZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 09:10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna)

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja o beneficjentach rzeczywistych wykonawcy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 2, art. 109 ust. 1 pkt 3, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023