Dostawy - 285734-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 118-285734

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2305
Adres pocztowy: ul. Marsa 80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa nr 2305
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261895027

Adresy internetowe:

Główny adres: https://grom.wp.mil.pl/pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://grom.wp.mil.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/grom
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorów

Numer referencyjny: ZP-26/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów, stacji roboczych, notebooków, tabletów specjalnych na potrzeby Jednostki Wojskowej 2305 podzielone na zadania:

Zadanie 1:

1) monitor M4 27”. Zamówienie gwarantowane – 25 kpl. Zamówienie opcjonalne – 80 kpl.;

2) stacja robocza SD (bcf). Zamówienie gwarantowane – 25 kpl. Zamówienie opcjonalne – 80 kpl.

Zadanie 2:

1) notebook NB (beF) – zamówienie gwarantowane – 20 kpl. Zamówienie opcjonalne – 30 kpl.;

2) notebook – zamówienie opcjonalne – 13 kpl.

Zadanie 3:

1) tablet specjalny TBs – zamówienie gwarantowane – 21 kpl. Zamówienie opcjonalne – 10 kpl.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów M4 27” i stacji roboczych SD (bfc)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1) monitor M4 27”. Zamówienie gwarantowane – 25 kpl. Zamówienie opcjonalne – 80 kpl.;

2) stacja robocza SD (bcf). Zamówienie gwarantowane – 25 kpl. Zamówienie opcjonalne – 80 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegóły zakresu opcji w SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa notebooków

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1) notebook NB (beF) – zamówienie gwarantowane – 20 kpl. Zamówienie opcjonalne – 30 kpl.;

2) notebook – zamówienie opcjonalne – 13 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegóły opcji w SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tabletów specjalnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

tablet specjalny TBs – zamówienie gwarantowane – 21 kpl. Zamówienie opcjonalne – 10 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług, udzielając zamówienia, o

Którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w

Przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w

Przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w

Przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN ze wzorem umowy. Szczegółowe warunki finansowania są określone we wzorze umowy wchodzącej w skład SIWZ – część II wzór umowy. Zmiana treści umowy na warunkach przewidzianych w SIWZ – część nr I instrukcja dla Wykonawców.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

04-520 Warszawa, ul. Marsa 80 (budynek nr 38), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla zadania nr 1 – 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100);

2) dla zadania nr 2 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100);

3) dla zadania nr 3 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).

2. Termin, o którym mowa w pkt IV.2.6 minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – oznacza termin związania ofertą wynoszący 60 dni.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy (załączniki nr 1.1–1.3 do SIWZ) – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) JEDZ – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

4) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z działem IV SIWZ;

6) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 – muszą być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu:

1) dokument i certyfikaty wymagane w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020