W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 285914-2021

07/06/2021    S108

Rumunia-Mediaș: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 108-285914

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 065-168797)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apa Târnavei Mari S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 19502679
Adres pocztowy: Str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 19
Miejscowość: Mediaș
Kod NUTS: RO126 Sibiu
Kod pocztowy: 551041
Państwo: Rumunia
E-mail: laura.munteanu@apatarnavei.ro
Tel.: +40 269841426
Faks: +40 269834270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apatarnavei.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ATM-CL-02 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu

Numer referencyjny: 19502679_2020_PAAPD1148239
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lucrarile ce se vor executa în cadrul „Extindere retele de apa, retele de canalizare, conducte de aductiuni si gospodarii de apa in comunele Darlos, Brateiu, Blajel, Atel, Biertan si Hoghilag (Valchid) din judetul Sibiu” ATM – CL – 02, cuprind lucrari in sectorul de apa si canalizare dupa cum urmeaza:

(a) sectorul de apa:

— extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valea Lunga (com. Darlos);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Buzd (com. Brateiu);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Atel (com. Atel);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Dupus (com. Atel);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Biertan (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Copsa Mare (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Richis (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valchid (com. Hoghilag);

— extindere conducta de aductiune pe traseul Medias-Brateiu-Buzd-Atel-Dupus-Biertan-Copsa Mare-Valchid;

— extindere conducta de aductiune pe traseul Medias-Valea Lunga-Paucea;

(b) sectorul de canalizare:

— extinderea sistemului de canalizare menajera in loc. Darlos (com. Darlos);

— extindere conducta de refulare Brateiu-Darlos-Medias.

Contractul include:

— amenajarea terenului;

— studii de teren;

— detalii de execuție;

— cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

— construcții și instalații;

— montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;

— utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;

— organizare de șantier;

— pregătirea personalului de exploatare;

— probe tehnologice și teste.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 065-168797

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Criterii de atribuire
Zamiast:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 3 / Pondere: 5

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 2 / Pondere: 10

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 1 / Pondere: 30

Prețul - Pondere: 55

Powinno być:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 3. Perioada de asigurare a servicilor de mentenanţă preventivă, întreţinere şi revizie a instalaţiei/echipamentelor (perioada de garanţie suplimentară) / Pondere: 15

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 2. Experiența experților implicați – coordonator de lucrări / Pondere: 5

Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică 1. Experiența experților implicați – manager de contract / Pondere: 10

Prețul - Pondere: 70

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Prezenta erata reprezinta revenire la erata nr. EN1028410/27.5.2021, referinta TED: RO 001/2021-24504.