Dostawy - 286234-2020

19/06/2020    S118

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

2020/S 118-286234

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Raf
E-mail: jraf@moratex.eu
Tel.: +48 426373763
Faks: +48 426369226

Adresy internetowe:

Główny adres: http://moratex.eu/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych

Numer referencyjny: 4/ZP/BZ-2/IW/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 212 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do zaawansowanego systemu wspomagającego projektowanie oraz symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie do zaawansowanego systemu wspomagającego projektowanie oraz symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System bazowy składający się z systemu skanowania 3D sylwetki ludzkiej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

System bazowy składający się z systemu skanowania 3D sylwetki ludzkiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

II.2.14)Informacje dodatkowe

38300000-8 Przyrządy do pomiaru.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143342
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Oprogramowanie do zaawansowanego systemu wspomagającego projektowanie oraz symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Allcomp Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 127 700.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

System bazowy składający się z systemu skanowania 3D sylwetki ludzkiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:

— część 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN),

— część 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje:

— zawarcia umowy ramowej,

— ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

— aukcji elektronicznej,

— zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, kontakt: e-mail: itb@moratex.eu, tel. +48 426373710.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” jest Pan Mateusz Gajdacz, kontakt: e-mail: mgajdacz@moratex.eu, tel. +48 426373710;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający nie przewiduje możliwości, ani wymogu składania ofert wariantowych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

— oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020