Dostawy - 286381-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 118-286381

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Soboń
E-mail: joanna_sobon@sggw.pl
Tel.: +48 225935565

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sggw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Numer referencyjny: SZP.250.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla SGGW, w kategoriach:

a) monitory – 190 szt.;

b) komputery przenośne – 60 szt.;

c) komputery stacjonarne w różnych konfiguracjach:

1) komputery All-in-One – 100 szt.,

2) komputery typu Desktop K1 – 90 szt.,

3) komputery typu Desktop K2 – 60 szt.,

4) komputery typu Desktop K3 – 40 szt.

2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich powyższych typów i modeli komputerów stacjonarnych, oraz monitorów i komputerów przenośnych, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, t.j.:

a) monitory – 95 szt.;

b) komputery przenośne – 30 szt.;

c) komputery stacjonarne w różnych konfiguracjach:

1) komputery All-in-One – 50 szt.,

2) komputery typu Desktop K1 – 45 szt.,

3) komputery typu Desktop K2 – 30 szt.,

4) komputery typu Desktop K3 – 20 szt. po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 930 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla SGGW, w kategoriach:

a) monitory – 190 szt.;

b) komputery przenośne – 60 szt.;

c) komputery stacjonarne w różnych konfiguracjach:

1) komputery All-in-One – 100 szt.,

2) komputery typu Desktop K1 – 90 szt.,

3) komputery typu Desktop K2 – 60 szt.,

4) komputery typu Desktop K3 – 40 szt.

2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich powyższych typów i modeli komputerów stacjonarnych, oraz monitorów i komputerów przenośnych, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta, typu i modelu) oferowanego sprzętu.

4. Wykonanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego w formie pisemnej.

5. Ilość sprzętu komputerowego zawarta w pkt 1 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Lista sprzętu komputerowego ujęta w kalkulacjach cenowych stanowiących ofertę Wykonawcy, będzie brana pod uwagę do porównania i oceny złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości sprzętu zamawianego w trakcie realizacji umowy w jednej kategorii kosztem zmniejszenia lub zwiększenia ilości sprzętu zamawianego w innej kategorii (do 40 % ilości każdego sprzętu). Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych ani przekroczenia wartości umowy.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, t.j.:

a) monitory – 95 szt.;

b) komputery przenośne – 30 szt.;

c) komputery stacjonarne w różnych konfiguracjach:

1) komputery All-in-One – 50 szt.,

2) komputery typu Desktop K1 – 45 szt.,

3) komputery typu Desktop K2 – 30 szt.,

4) komputery typu Desktop K3 – 20 szt. po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, t.j.:

a) monitory – 95 szt.;

b) komputery przenośne – 30 szt.;

c) komputery stacjonarne w różnych konfiguracjach:

1) komputery All-in-One – 50 szt.,

2) komputery typu Desktop K1 – 45 szt.,

3) komputery typu Desktop K2 – 30 szt.,

4) komputery typu Desktop K3 – 20 szt. po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 027-061008
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SZP.250.4.2020
Nazwa:

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bcoders S.A.
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
E-mail: biuro@bcoders.pl
Tel.: +49 224157831

Adres internetowy: https://bcoders.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 930 500.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 686 750.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 033 025.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020