Paslaugos - 28651-2021

20/01/2021    S13

Lenkija-Piekary Śląskie: Projektų ir modelių rengimas, kainų prognozės

2021/S 013-028651

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 249-621306)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Adresas: ul. Bytomska 84
Miestas: Piekary Śląskie
NUTS kodas: PL228 Bytomski
Pašto kodas: 41-940
Šalis: Lenkija
El. paštas: bzp@piekary.pl
Telefonas: +48 323939379
Faksas: +48 323939379
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://piekary.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów”

Nuorodos numeris: BZP.271-79/IG/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71242000 Projektų ir modelių rengimas, kainų prognozės
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, znajduje się przy ul. Partyzantów, obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3880/368, 4435/360, 4556/360, 4457/360, 3881/368. Długość muru oporowego wynosi ok. 160 metrów.

Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2021 r. wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 249-621306

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis
Yra:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, znajduje się przy ul. Partyzantów, obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3880/368, 4435/360, 4556/360, 4457/360, 3881/368. Długość muru oporowego wynosi ok. 160 metrów.

Termin realizacji: 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Turi būti:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, znajduje się przy ul. Partyzantów, obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3880/368, 4435/360, 4556/360, 4457/360, 3881/368. Długość muru oporowego wynosi ok. 160 metrów.

Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2021 r. wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

2. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, znajduje się przy ul. Partyzantów, obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3880/368, 4435/360, 4556/360, 4457/360, 3881/368. Długość muru oporowego wynosi ok. 160 metrów.

3. Termin realizacji: 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Termin realizacji zamówienia zostanie osiągnięty poprzez wykonanie kompletnej całościowej dokumentacji projektowej wraz z jej przyjęciem bez uwag przez właściwy organ celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z przekazaniem zamawiającemu kompletu całościowej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

5. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez uwag przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

Zakres opracowania.

Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winien uwzględnić i zaprojektować między innymi następujące elementy:

Wykonawca dobierze określony sposób robót, zamawiający nie wyklucza rozbiórki muru i budowy nowego, nadbudowy, rozbudowy, dobudowy w zależności od zaproponowanej koncepcji projektowej wykonawcy.

Turi būti:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego przy ul. Partyzantów” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

2. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, znajduje się przy ul. Partyzantów, obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3880/368, 4435/360, 4556/360, 4457/360, 3881/368. Długość muru oporowego wynosi ok. 160 metrów.

3. Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2021 r. wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Termin realizacji zamówienia zostanie osiągnięty poprzez wykonanie kompletnej całościowej dokumentacji projektowej wraz z jej przyjęciem bez uwag przez właściwy organ celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z przekazaniem zamawiającemu kompletu całościowej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

5. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez uwag przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

Zakres opracowania.

Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winien uwzględnić i zaprojektować między innymi następujące elementy:

Wykonawca dobierze określony sposób robót, zamawiający nie wyklucza rozbiórki muru i budowy nowego, nadbudowy, rozbudowy, dobudowy w zależności od zaproponowanej koncepcji projektowej wykonawcy.

Dalies numeris: II.2.7
Keistino teksto vieta: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Yra:

Okres w dniach: 180

Turi būti:

Koniec: 30.11.2021

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 28/01/2021
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 02/02/2021
Vietos laikas: 11:30
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 28/01/2021
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 02/02/2021
Vietos laikas: 13:30
VII.2)Kita papildoma informacija: