Dostawy - 286578-2023

15/05/2023    S93

Polska-Grudziądz: Aparaty ultrasonograficzne

2023/S 093-286578

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 8762008352
Adres pocztowy: ul. L. Rydygiera 15/17
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Krzysztof Kapka, Klaudia Rulewska
E-mail: przetargi@bieganski.org
Tel.: +48 566413460/ +48 566413466/ +48 534450892
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatu echokardiograficznego na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii - sprawa nr Z/32/PN/23

Numer referencyjny: Z/32/PN/23
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu echokardiograficznego na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Zestawieniem Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu echokardiograficznego na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Zestawieniem Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz oraz jego rozładunku i wniesienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

2) instalacji urządzenia, obejmującej montaż wszystkich elementów wyposażenia urządzenia, które wymagają montażu/złożenia oraz podłączenie urządzenia do niezbędnych dla jego działania instalacji,

3) uruchomienia urządzenia oraz dokonania wszystkich innych niezbędnych czynności, których wymagają jego właściwości, tak aby możliwe było rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych z użyciem urządzenia,

4) dostarczenia i wydania Zamawiającemu wraz z urządzeniem oryginałów niezbędnych dokumentów dotyczących urządzenia (w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski), w tym w szczególności sporządzonej w języku polskim instrukcji obsługi, kompletnej dokumentacji serwisowej, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta urządzenia oraz paszportu technicznego,

5) przeprowadzenia w terminie 7 dni od daty dostawy urządzenia szkolenia dla wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego z zakresu prawidłowej jego obsługi potwierdzonego stosownym protokołem,

6) udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady urządzenia wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w niniejszej umowie,

7) wykonania w okresie gwarancji przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniem producenta (po wykonaniu wymaganych przeglądów technicznych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu raportów serwisowych).

3. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca winien zaoferować i wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową oferowanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do podania/potwierdzenia wszystkich informacji / parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 kolumna: Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane).

5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że

w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne”.

6. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. określają minimalne parametry wskazane

w Załączniku nr 3 do SWZ, które stanowią kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Każdorazowo, gdy wskazany jest w niniejszej SWZ znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne” (podstawa prawna art. 99 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne i funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy

p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

nie dotyczy

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy opisanego w § 1 (z wyjątkiem czynności dla których zastrzeżone zostały w umowie inne terminy) tj. dostarczenie urządzenia, jego instalacja i uruchomienie na warunkach wskazanych w umowie nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy p.z.p.)

PEŁNA TREŚĆ W SWZ

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;

b) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 p.z.p.

o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

(w części IV wymagana jest do zaznaczenia część alfa)

d) Zestawienie Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych – stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;

e) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy

Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać również notariusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1799 ze zm.).

f) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:

aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącego wyrób medyczny do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji zgodności wyrobu medycznego i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu).

Przedmiotowy środek dowodowy sporządzony w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, z uwagi na fakt, że środek ten i tłumaczenia stanowią nierozerwalną całość.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia

w wyznaczonym terminie.

g) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu zaoferowanych produktów wraz z wykazaniem cech równoważności

w stosunku do wymagań opisanych przez Zamawiającego oraz podanie nazwy handlowej

i producenta.

W celu wykazania cech równoważności Zamawiający dopuszcza załączenie do opisu etykiet, zdjęć, kart katalogowych itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja

z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów muszą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego i dane identyfikujące produkt.

Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów

i materiałów jak powyżej.

Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, gdyż niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej

tj. potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będzie jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego

w Załączniku nr 3 do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.6. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.10. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.13. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023