Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 286715-2022

27/05/2022    S102

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez

2022/S 102-286715

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres pocztowy: ul. Pańska 81/83
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kownacka
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Tel.: +48 224328734
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.parp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.parp.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://parp.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://parp.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

Numer referencyjny: p/202/DWP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 976 460.37 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
79342200 Usługi w zakresie promocji
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE Deutschland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolonia

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 7
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w OPZ dla poszczególnych usług i realizowanych w ich ramach zadań

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w rozdziale IX SWZ. Informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zostaną zawarte w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 uPzp.

3. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w rozdziale XVI SWZ, tj.:

- cena - 50 pkt

- Funkcjonalność i atrakcyjność projektu stoiska na targach GAMESCOM 2022 - 30 pkt

- Doświadczenie Koordynatora Projektu - 20 pkt

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

3. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 15 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 w związku z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://parp.eb2b.com.pl

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1 Wykonawca składa:

1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

5) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, złożone w Formularzu ofertowym;

6) Wykonawca dołączy do formularza ofertowego:

a) (wymóg fakultatywny) „Doświadczenie Koordynatora Projektu”

b) (wymóg obligatoryjny) Wizualizacja powierzchni wystawienniczej .

2. Termin związania ofertą: do dnia 09.09.2022 r.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wskazał w rozdziale X SWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności badania i oceny

ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolujący przesyła kopię odowłania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2022