Usługi - 287220-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 118-287220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Socik
E-mail: zp@uckwum.pl
Tel.: +48 22/599-17-05
Faks: +48 22/599-17-04
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uckwum.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM, DZPUCK.262.067.2020

Numer referencyjny: DZPUCK.262.067.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM przez okres 12 miesięcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 560 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Uzasadnienie faktyczne:

Świadczenie usług informatycznych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem oprogramowania wytworzonego wg wymagań Zamawiającego na podstawie umów o zamówienie publiczne zawartych: w 2007 roku przez SPDSK (należącego obecnie do UCK WUM) oraz z SPCSK (należącego obecnie do UCK WUM), na mocy których Zamawiający nabył niewyłączne prawo do korzystania z licencji oprogramowania. W okresie gwarancji usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, świadczone były bezpośrednio przez producenta oprogramowania, zważywszy, iż systemy CGM działające w UCK WUM to systemy o niezwykle złożonej wielopłaszczyznowej architekturze opartej o indywidualne rozwiązania skryptowe, stworzone przez CompuGroup Medical Polska sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, POLSKA, wg wymagań Zamawiającego i w tych okolicznościach nie jest możliwe zapewnienie wsparcia i nadzoru autorskiego, a także modyfikacji takich rozwiązań przez podmioty nie posiadające pełnej znajomości struktury poszczególnych mechanizmów działania i wymiany danych między poszczególnymi modułami.

Ponadto firma CompuGroup Medical Polska sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, POLSKA, posiada wyłączne prawa autorskie i patentowe do systemów CGM, tj. ClliniNET i apteka szpitalna, Netraad i PACS, Endoraad, Sak Pro, Ster, które to uprawniają go do modyfikacji i rozszerzeń obszarów funkcjonalnych wytworzonego oprogramowania, które obejmują wszelkie aktualizacje i inne zmiany na potrzeby Zamawiającego wraz z dokumentacją udostępnianą klientowi końcowemu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 096-230288
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: Do Dysa 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 471 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020