Usługi - 287280-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu

2020/S 118-287280

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Barbara Szwed – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Numer referencyjny: C/305/20/ST/B/98-1
II.1.2)Główny kod CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:

a) Systemu BeSTi@;

b) Systemu SJO BeSTi@;

2) opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następującej zmiany w systemach określonej:

a) w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 (OD_01 do OD_13). Szczegółowego opisu przedmiotu umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w systemach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy wraz z załącznikami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 910 569.11 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:

a) systemu BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Phare 2002/000.580.01.09 komponent B „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego”, zwanego dalej „Systemem BeSTi@” lub

„BeSTi@”;

b) systemu SJO BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01-04 „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” kontrakt 2, zwanego dalej „Systemem SJO BeSTi@” lub „SJO BeSTi@”;

2) opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następującej zmiany w systemach określonej:

a) w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 (OD_01 do OD_13) szczegółowego opisu przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik J do SIWZ.

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w systemach; i będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w: załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu umowy, załączniku nr 2 do umowy – Procedura świadczenia usług asysty technicznej i załączniku nr 3 do umowy – Procedura wprowadzania dostosowań/zmian.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy, w tym opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiący załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zadania OD_01 do OD_13 dot. stworzenia w Systemie BeSTi@ obsługi delegatur Krajowego Biura Wyborczego w sprawozdaniu Rb-50 (termin 1) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Terminy usuwania wad / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Powody skrócenia terminu składania ofert:

1) obecna umowa na utrzymanie systemów wygasa w dniu 22 maja 2020 r.;

2) oba systemy pełnią kluczową rolę w obsłudze sprawozdawczości JST;

3) zamówienie zapewni ciągłość działania i utrzymania systemów do czasu ogłoszenia przetargu i podpisania umowy na okres 36 miesięcy;

4) w obecnej sytuacji związanej z panującą pandemią i przygotowywanymi przez Rząd – z dnia na dzień– zmianami ustawy COVID-19 np. w zakresie sposobu wykazywania danych w sprawozdawczości czy wieloletnich prognozach finansowych JST, niezbędna jest szybka reakcja i dostosowywanie systemów do tych zmian;

5) dokumentacja dot. systemów jest od przeszło 10 lat dostępna na stronie www.budzetjst.pl jednocześnie była udostępniana na stronach MF w związku z ogłaszanymi przetargami w tym okresie oraz organizowanym dialogiem technicznym związanym z planami modernizacji systemów (przejściem na wersję webową).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 093-222294
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Klinkierowa 7
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 910 569.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 100 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020