Dostawy - 287525-2017

25/07/2017    S140    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Mundury wojskowe

2017/S 140-287525

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polska
Tel.: +48 261262198
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261262314
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania z podziałem na IV części.

Numer referencyjny: 50/KPW/MUND/2017
II.1.2)Główny kod CPV
35811300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania z podziałem na IV części

Część I – Dostawa mundurów (wyjściowych, galowych, letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW;

Cześć II – Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej wkol. złotym i gwiazdek do czapki MW

Część III – Dostawa oznak identyfikacyjnych haftowanych

Część IV – Dostawa getrów skórzanych kol. białego, pasów marynarskich kol. białego, rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich MW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej), oraz załącznik nr 3 (a-d odpowiedni dla danej części) do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 824 712.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Dostawa mundurów (wyjściowych, galowych, letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) mar. woj,

— Mundur galowy damski (ze spódnicą) mar. woj,

— Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) mar. woj

— Spódnica wyjściowa letnia mar. woj.,

— Płaszcz damski marynarki wojennej,

— Koszula damska kol. białego,

— Koszulobluza damska z dł. rękawem kol. białego MW,

— Spodnie wyjściowe damskie mar. wojennej

— Koszulobluza damska z kr rękawami kol. białego MW

— Ubiór wieczorowy MW

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3a do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ(formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający,każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria:

1.Cena brutto oferty – waga kryterium: 60 %

2. Termin dostawy (podany w pełnych dniach) – dla zamówienia podstawowego: max. 50 dni – waga kryterium: 20 %

3.Okres udzielonej gwarancji (podany w pełnych miesiącach) (min. 24 m-ce – max. 36 m – cy) – waga kryterium: 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć II – Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej w kol. złotym i gwiazdek do czapki MW

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Oznaki stopnia MW na rękaw:

— Naramienniki MW do umund. wyściowego:

— Oznaka stopni do czapki,

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3b do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający,każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria:

1.Cena brutto oferty – waga kryterium: 60 %

2. Termin dostawy (podany w pełnych dniach) – dla zamówienia podstawowego: max. 21 dni – waga kryterium: 20 %

3.Okres udzielonej gwarancji (podany w pełnych miesiącach) (min. 24 m-ce – max. 36 m – cy) – waga kryterium: 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III – Dostawa oznak identyfikacyjnych haftowanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania polowego

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania galowego i wyjściowego

— Pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego

— Oznaka przynależności państwowej

— Oznaka rozpoznawcza KPW Gdynia do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza KPW Gdynia do umundurowania polowego.

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Podwodnych do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Wsparcia do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Wsparcia do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Zespołu Zarządzania Wsparcia Teleinformatycznym do umundurowania polowego

— Oznaka rozpoznawcza 13 Dywizjonu Trałowców do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Bojowych do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza Grupy Okrętów Rozpoznawczych do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaki stopni do kurtki wyjściowej i wiatrówki marynarki wojennej

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3c do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający,każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria:

1.Cena brutto oferty – waga kryterium: 60 %

2. Termin dostawy (podany w pełnych dniach) – dla zamówienia podstawowego: max. 21 dni – waga kryterium: 20 %

3.Okres udzielonej gwarancji (podany w pełnych miesiącach) (min. 24 m-ce – max. 36 m – cy) – waga kryterium: 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV – Dostawa getrów skórzanych kol. białego, pasów marynarskich kol. białego, rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich MW

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Getry skórzane koloru białego

— Pas marynarski koloru białego

— Kapelusz damski oficera młodszego marynarki wojennej

— Kapelusz damski oficera starszego marynarki wojennej

— Kapelusz damski szeregowego i podoficera marynarki wojennej

— Rękawiczki skórzane

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3d do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający,każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria:

1.Cena brutto oferty – waga kryterium: 60 %

2. Termin dostawy (podany w pełnych dniach) – dla zamówienia podstawowego: max. 21 dni – waga kryterium: 20 %

3.Okres udzielonej gwarancji (podany w pełnych miesiącach) (min. 24 m-ce – max. 36 m – cy) – waga kryterium: 60 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-087734
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część I – Dostawa mundurów (wyjściowych, galowych, letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.
ul. Św. Trójcy 2
Bydgoszcz
85-224
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Kreator Sp. z o.o. komandytowa
ul. Mazurska 20
Toruń
87-100
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
CZM Intermag Sp. z o.o.
ul. Bielicka 82
Bydgoszcz
85-135
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 247 791.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 302 161.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Cześć II – Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej wkol. złotym i gwiazdek do czapki MW

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
AZET Hats&Caps Sp. z o.o.
Żołędowo, ul. Ptasia 1
Osielsko
86-031
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 171 178.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 209 388.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Część III – Dostawa oznak identyfikacyjnych haftowanych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PHU Cheman Anna Rogozińska
ul. Bałtycka 13
Osielsko
86-031
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30
Warszawa
03-565
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mar-Pol Hanna Dobies
ul. Wiatrakowa 6
Osielsko
86-031
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 152 126.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 188 205.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Część IV – Dostawa getrów skórzanych kol. białego, pasów marynarskich kol. białego, rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich MW

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
AZET Hats&Caps Sp. z o.o.
Żołędowo, ul. Ptasia 1
Osielsko
86-031
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 102 023.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 124 957.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartości wskazane w pkt.:

— II.1.7) „Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)” oraz

— V.2.4) „Całkowita końcowa wartość umowy/części”

są wartościami brutto (z VAT).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2017