Bunuri - 288816-2023

16/05/2023    S94

România-Bistrița: Vehicule electrice

2023/S 094-288816

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Bistrita
Număr naţional de înregistrare: 4347569
Adresă: Strada: Piata Centrala , nr. 6
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420009
Țară: România
Persoană de contact: ELENA GRECU
E-mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro
Telefon: +40 756122099
Fax: +40 263237323/+40 263224706
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariabistrita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165939
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare AUTOTURISME ELECTRICE prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 - 14 buc

Număr de referinţă: 4347569_2023_PAAPD1417003
II.1.2)Cod CPV principal
34144900 Vehicule electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare AUTOTURISME ELECTRICE prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 - 14buc pentru Primaria Municipiului Bistrita

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 411 764.62 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Municipiul Bistrița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie AUTOTURISME ELECTRICE prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 - 14 buc, valoare estimata 100840,33 lei/buc*, 14buc- 1.411764,62 lei fara TVA, conform caiet de sarcini. Finanţarea contractului este asigurată din fonduri alocate in cadrul programului Rabla Plus, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 783/2023 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pãdurilor nr.323/2020. Dosarul nr. RJE001202360600709/24.03.2023 a fost aprobat in data de 28.04.2023 pentru 14 autoturisme noi nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic - ecotichet in valoare de 120.000 lei/buc lei, TVA inclus. Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in lista producatorilor validati de AFM.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta Tehnica -T1 - autonomie electrica / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia produsului ofertat / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 783/2023 pentru modificarea si completarea Ghidului de

finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de

transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor

si pãdurilor nr. 323/2020.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. MOTIVE DE EXCLUDERE

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala:

Se va completa DUAE de catre ofertanti, asociati, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii

ofertelor.

Documentele justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota:

În cazul în care, în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Ofertantii/ tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare va fi completata si depusa de toti participantii la procedura (ofertant / asociat / tert sustinator /subcontractant) odata cu depunerea DUAE.

Persoane cu functii de decizie:

Ioan Turc - Primar;

Sorin Hangan - Viceprimar;

Calin Stan - Viceprimar;

Liliana Alunita Cocesiu - Director executiv;

Radu Vasile Rus - Sef serviciu;

Dumitru Matei Cincea - Director executiv;

Elena Cerceja -Inspector;

Nicolae Scurtu – Director executiv;

Cristian Timoce - Sef serviciu;

Ioana-Teodora Boldor - Consilier achizitii publice;

Elena Grecu - Consilier achizitii publice;

Coralia Cornelia Bulcu – Consilier juridic;

Cristina Andreies - Consilier juridic;

Marincean Marius-Inspector

Nota 1:

Nedepunerea documentului DUAE in cadrul ofertei de catre ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti, dupa caz duce la RESPINGEREA ofertei ca inacceptabila (art.137, alin.(2) din HG 395/2016 actualizata). Necompletarea DUAE in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, respectiv, existenta unor erori sau omisiuni ale informatiilor din cadrul DUAE, care nu confirma indeplinirea preliminara a cerintelor minime de calificare, reprezinta inadvertente de fond, in raport cu care nu exista posibilitatea de a solicita clarificari, si care poate conduce la RESPINGEREA ofertei ca inacceptabila.

Nota 2:

Nesemnarea ofertei si a documentelor care o insotesc cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat duce la RESPINGEREA OFERTEI ca inacceptabila (art.137, alin.(2), lit.j, din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare).

Nota 3:

Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să fie legal constituiţi, să nu se afle în nicio situaţie de anulare a constituirii, să aibă dreptul de a desfăşura activitatea aferentă obiectului contractului care urmează a fi atribuit, iar activitatea acestora să fie autorizată de autorităţile competente, în baza art.15 din Legea nr.359/2004.

Operatorii economici vor prezenta, următoarele documente pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

a)Persoane juridice române

1.Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau alt document echivalent, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, Certificatul constatator trebuie să conţină informaţii reale/actuale la data prezentării acestora şi trebuie să conţină informaţii cu privire la starea ofertantului şi a persoanelor care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care se vor depune oferte în asociere, certificatul constatator emis de ONRC va trebui prezentat de fiecare membru al asocierii.

Notă: Se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

b)Persoanele juridice/fizice străine vor face dovada înregistrării, atestării si/sau autorizarilor la autorităţile competente din ţara

respectivă, într-o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional echivalentă la categoria profesională impuse de îndeplinirea contractului.

Notă: Operatorii economici nerezidenţi vor prezenta documentele edificatoare, traduse în limba română de către un traducător autorizat. Aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării, să dovedească forma de înregistrare în ţara de rezidenţă, iar în cuprinsul acestora să se menţioneze persoanele care reprezintă entitatea în relaţiile cu terţii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.

Cerința se aplică inclusiv pentru asociati/subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Nota 1:

Necompletarea DUAE in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, respectiv, existenta unor erori sau omisiuni ale informatiilor din cadrul DUAE, care nu confirma indeplinirea preliminara a cerintelor minime de calificare, reprezinta inadvertente de fond in raport cu care nu exista posibilitatea de a solicita clarificari, si care poate conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

Atentie!

Informatiile cuprinse in documentele justificative, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL (DATA) PREZENTARII ACESTORA.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare1.Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi datele de identificarea ale subcontractanţilor propuşi. Sucontractanţii propuşi sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi obligaţii în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, prevăzute la art.51, din Legea nr. 98/2016, întocmai ca şi ofertanţii.2.Autoritatea contractantă va verifica existenţa/inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art.164-167 din Legea nr.98/2016, în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului să înlocuiască subcontractantul care se află în această situaţie.3.Autoritatea contractantă nu stabileşte cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant în ofertă, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.4.Ofertantul declarat câştigător are obligaţia la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanţi (în condiţiile art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016) de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui anexe la contractul de achiziţie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de servicii.5. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale subcontractanţilor pe durata contractului.6. În situaţia modificării subcontractanţilor, introducerii de noi subcontractanţi, ofertantul declarat câştigător va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact, şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noii subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci cînd înlocuirea sau introducerea de noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor /capacităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini (dacă este cazul) şi a propunerii tehnice depusă de ofertantul declarat câştigător, aferentă activităţii supuse subcontractării.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici trebuie să fi furnizat produse similare, în ultimii 3 ani, de la data limită de depunere a ofertelor (în cazul unor eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat iniţial, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat), la nivelul unuia sau cel mult 3 contracte, în valoare cumulată de minim: 1.000.000,00 lei fără TVA.Prin ”produse similare” se va înţelege autovehicule. Prin livrare de produse dusă la bun sfârșit se înțelege: produse recepţionate total sau parţial, cu condiţia ca specificul contractului/ activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE , acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La data semnarii contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, în original și in concordanta cu oferta.Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada, la solicitarea autorităţii contractante, îndeplinirii cerinţei prin prezentarea de documente justificative care să confirme derularea corespunzătoare a contractelor respective(documente constatatoare, recomandări, procese verbale de recepţie, orice alte documente relevante în susţinerea cerinţei) din care să reiasă bunurile livrate, valorile aferente, perioadele de livrare şi beneficiarii publici sau privaţi.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/12/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in lista producatorilor validati de AFM

Procedura de achizitie a contractului este initiata pentru autoturisme electrice sub incidenta prezentei clauze suspensive in sensul ca contractul se incheie in functie de asigurarea bugetului necesar derularii Programului RABLA PLUS. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a notifica Furnizorul cu privire la încetarea de plin drept a contractului, fără posibilitatea ca Furnizorul să solicite plata de daune/despăgubiri. Ofertanții care depun oferte în cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului de achiziție indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții participanți la această procedură acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei rezolutorii asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire: Dupa aplicarea criteriului de atribuire, in cazul aparitiei situatiei de egalitate a ofertelor clasate pe primul loc, se va lua în considerare oferta financiară cu prețul cel mai scăzut.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificările si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/05/2023