Dostawy - 289004-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania szkoleniowego

2020/S 119-289004

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Logistyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213199092
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-993
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Pysiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@abw.gov.pl
Tel.: +48 225856132
Faks: +48 225856565

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.abw.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/abw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej e-learning, wraz ze świadczeniem usługi utrzymania i rozwoju

Numer referencyjny: 1/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup, dostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń typu e-learning, tj. systemu klasy Learning Management System („LMS”), wraz ze świadczeniem usługi hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników i administratorów platformy, w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwoju ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” finansowanego z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 659 055.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72415000 Usługi hostingowe dla stron WWW
80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup, dostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń typu e-learning, tj. systemu klasy Learning Management System („LMS”), wraz ze świadczeniem usługi hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników i administratorów platformy, w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwoju ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” finansowanego z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020.

Maksymalny okres wdrożenia platformy zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników i administratorów Zamawiającego wynosił będzie maks. 6 miesięcy (kryterium oceny ofert w zakresie czas dostawy i wdrożenia platformy informatycznej).

Świadczenie usługi usługi hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju, w okresie maks. 33 miesięcy od dnia wdrożenia i przekazania platformy Zamawiającemu, jednak nie dłużej niż do 31.10.2022.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji całej umowy utrzymania (administracji i utrzymania platformy informatycznej) ma prawo zlecić usługi programistyczne związane z rozwojem, realizacją nowych funkcjonalności lub modyfikacją funkcjonalności w maksymalnym wymiarze czasu 240 godzin roboczych programisty. Powyższa pula godzin nie wchodzi w zakres administracji, utrzymania oraz hostingu, jest rozliczana na podstawie zleceń Zamawiającego i będzie rozliczana zgodnie z stawką godzinową przedstawioną w ofercie Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za faktyczną liczbę wykorzystanych godzin pracy potwierdzonych i uzgodnionych z Zamawiającym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane w ramach projektu pt. Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwoju ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” finansowanego z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 (nr umowy PO WER.04.03.00-00-0001/18).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert: cena 60 %, Czas dostawy i wdrożenia platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń typu e-learning 40 %. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a uPzp, jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 014-027814
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej e-learning, wraz ze świadczeniem usługi utrzymania i rozwoju

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Smart Education International Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-834
Państwo: Polska
E-mail: info@smarteducation.pl
Tel.: +48 228542060
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 659 055.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 810 637.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Finansów, NBP O/O Warszawa, nr konta 85 1010 1010 0092 0513 9120 1000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu nr 15/ZP/2019”. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

4. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach określonych w ust. 12 rozdziału IV. z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinno znaleźć się, co następuje:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) kwotę gwarancji;

3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia _ – do dnia _”;

4) treść art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego;

5) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjantów) – informacja identyfikująca podmioty, który dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty. Uwaga: brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy, tj. z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego art. 46 ust. 4a uPzp.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. cd. z pkt III 2.2.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna określać następujące elementy:

a) gwaranta, beneficjenta, podmiot, na zlecenie którego gwarancja została udzielona oraz ich siedziby;

b) zakres ubezpieczenia gwarancyjnego – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym z tytułu kar umownych;

c) kwotę gwarancji;

d) termin obowiązywania gwarancji.

4. Przed podpisaniem umowy, której zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu przedmiotowej gwarancji do akceptacji Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020