Dostawy - 289082-2020

22/06/2020    S119

Polska-Gliwice: Urządzenia komputerowe

2020/S 119-289082

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ćwik, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194

Adresy internetowe:

Główny adres: www.polsl.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/30/NC

Numer referencyjny: IA1/D/20/30/NC
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30213100-6 Komputery przenośne, 30231300-0 Monitory ekranowe.

3. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiającemu przysługuje na monitor wchodzący w skład niniejszego zamówienia opodatkowanie stawką VAT 0 %. Jeżeli w chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie dysponował jeszcze zaświadczeniem MNiSW upoważniającym do zastosowania 0 % stawki VAT oraz w przypadku gdy Zamawiający nie uzyska takiego zaświadczenia, strony mogą dokonać korekty ceny przy zastosowaniu właściwej stawki VAT doliczając jej wartość do ceny podanej w ofercie.

W przypadku otrzymania ww. zaświadczenia, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową, a następnie przekaże mu oryginał zaświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia korekty faktur.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 748.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej, ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30213100-6 Komputery przenośne, 30231300-0 Monitory ekranowe.

3. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiającemu przysługuje na monitor wchodzący w skład niniejszego zamówienia opodatkowanie stawką VAT 0 %. Jeżeli w chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie dysponował jeszcze zaświadczeniem MNiSW upoważniającym do zastosowania 0 % stawki VAT oraz w przypadku gdy Zamawiający nie uzyska takiego zaświadczenia, strony mogą dokonać korekty ceny przy zastosowaniu właściwej stawki VAT doliczając jej wartość do ceny podanej w ofercie.

W przypadku otrzymania ww. zaświadczenia, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową, a następnie przekaże mu oryginał zaświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia korekty faktury z zastosowaniem 0 % stawki VAT do 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zaświadczeniu droga mailową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 077-181651
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: iCOD.PL Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 51
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 748.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 875.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179–198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020