Usługi - 289440-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 119-289440

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Najwyższa Izba Kontroli
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLAN

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.012.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLAN.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji (patrz sekcja II.2.11 ogłoszenia).

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 17 500,00 PLN.

7. Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w sekcji III.1.3 ogłoszenia, w części Zdolność zawodowa / osoby litera od a do e.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA oraz pozostałe siedziby Lokalizacji zgodnie z wykazem zawartym w tabeli nr 3 w pkt 4.2 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLAN, w tym:

1.1. dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 2 sztuk serwerów wraz z wyposażeniem,

1.2. świadczenie usług serwisu Wykonawcy,

1.3. zapewnienie świadczenia usług serwisu producenta,

1.4. w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności łącznie do 25 sztuk urządzeń access point (AP) wraz z wyposażeniem; Zamawiający może wymagać dostawy mniejszej ilości AP, wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, lub zrezygnować z zamówienia w całości,

1.5. udzielenie gwarancji oraz rękojmi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ);

2.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty;

2.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

Ww. dokumenty zawierają wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Równoważność

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Za rozwiązania równoważne uznane zostaną produkty, materiały i urządzenia spełniające wymagania minimalne określone szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ w Tabeli nr 2 pn. „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów” oraz w tabeli nr 3 pn. „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych punktów dostępu bezprzewodowego (AP)”.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanych urządzeń oraz elementów systemu WLAN w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Realizacja serwisu Wykonawcy na podstawowy przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy licząc od dnia 11 listopada 2020 r., lub od dnia podpisania umowy w zależności od tego, który termin nastąpi później.

4.2. Zapewnienie usług Serwisu producenta na podstawowy przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy licząc od dnia 11 listopada 2020 r., lub tylko w sytuacji gdy umowa zostanie podpisana później niż w dniu 6 listopada 2020 roku, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, lub w przypadku zaoferowania wymiany danych rozwiązań środowiska systemu WLAN na nowe rozwiązanie (wymagania opisane szczegółowo w pkt 6.1.11 Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ), na te rozwiązanie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4.3. Dostawa i uruchomienie serwerów wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie na okres 36 miesięcy usługi serwisu producenta na te serwery w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4.4. Zapewnienie na okres 18 miesięcy usługi serwisu producenta licząc od dnia 27 czerwca 2022 r. na AP będące aktualnie w serwisie firmy zewnętrznej.

4.5. W przypadku zastosowania prawa opcji – wykonanie nastąpi w terminie wskazanym w harmonogramie wykonywania prac (Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ), przy czym zgłoszenie lub zgłoszenia do wykorzystania tego prawa w całości lub w części zostaną wysłane do Wykonawcy nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem świadczenia usług serwisu Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena dostaw opcjonalnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa pamięć RAM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe dyski twarde / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający skorzysta z prawa opcji: dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności łącznie do 25 sztuk urządzeń access point (AP) wraz z wyposażeniem; Zamawiający może wymagać dostawy mniejszej ilości AP, wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, lub zrezygnować z zamówienia w całości.

Opis korzystania z prawa opcji znajduje się w pkt 11 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz w § 1 ust. 2 pkt 4 i w § 3 ust. 8 i 9 Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego wzór umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:

1.1. Wykonawca

Do upływu terminu składania ofert każdy Wykonawca musi złożyć:

1) ofertę – formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ),

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w gwarancji lub poręczeniu,

4) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo,

5) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

6) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, we wskazanym zakresie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej również „JEDZ” (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Informacje zawarte w JEDZ, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

1.3. Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego

1) dokumenty, wymienione w sekcji III.1.2, III.1.3 i w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w pkt VI.2 SIWZ.

3. Forma dokumentów

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt XI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje dodatkowe dotyczące spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. certyfikaty, dla oferowanych serwerów przeznaczonych dla systemu WLAN, tj.:

1.1. ISO 9001 dla producenta serwera lub dokument równoważny,

1.2. ISO 14001 dla producenta serwera lub dokument równoważny.

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. dokumentacja techniczna producentów potwierdzająca spełnianie wymagań oferowanych serwerów oraz oferowanych punktów dostępu bezprzewodowego (AP), określonych przez Zamawiającego w tabeli nr 2 oraz w tabeli nr 3 w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj.:

2.1. tabela nr 2: pkt 1–17, 18b oraz pkt 22 i 23,

2.2. tabela nr 3: pkt 1–18.

Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Uwaga: Tabela nr 3, pkt 18 – Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta oferowanych punktów dostępu bezprzewodowego (AP) lub przedstawiciela tego producenta na terenie RP o zgodności zaoferowanego sprzętu z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC. Dokument sporządzony w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. oświadczenia, tj.:

Zamówienie podstawowe:

3.1. oświadczenie producenta serwera lub przedstawiciela tego producenta na terenie RP potwierdzające, że serwery wraz z wyposażeniem pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek RP lub Unii Europejskiej;

3.2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie elementy składowe serwerów, w szczególności karty i moduły do nich, pochodzą od jednego producenta lub oświadczenie Wykonawcy o pełnej wzajemnej kompatybilności tych elementów składowych i o przyjęciu odpowiedzialności w zakresie usuwania możliwych problemów powstałych w związku z zastosowaniem elementów składowych nie pochodzących od jednego producenta;

Prawo opcji:

3.3. oświadczenie producenta AP lub przedstawiciela tego producenta na terenie RP potwierdzające, że wszystkie AP wraz z wyposażeniem, pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek RP lub Unii Europejskiej;

3.4. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie elementy składowe AP w szczególności karty i moduły do nich, pochodzą od jednego producenta lub oświadczenie Wykonawcy o pełnej wzajemnej kompatybilności tych elementów składowych i o przyjęciu odpowiedzialności w zakresie usuwania możliwych problemów powstałych w związku z zastosowaniem elementów składowych nie pochodzących od jednego producenta;

3.5. oświadczenie producenta AP lub przedstawiciela tego producenta na terenie RP potwierdzające, że wszystkie AP wraz z wyposażeniem są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego podsystemami systemu WLAN: kontrolerami (NIK-WLAN-WLC), modułami zabezpieczenia przed atakami (NIK-WLAN-WPIS) oraz systemem zarządzającym (NIK-WLAN-MGMT).

Uwaga: nazwy podsystemów systemu WLAN odnoszą się do istniejących urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Uwaga:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. w przypadku zaoferowania Równoważnych punktów dostępu bezprzewodowego (AP):

Egzemplarze testowe oferowanych równoważnych urządzeń access point (AP) będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia po jednym egzemplarzu testowym oferowanych równoważnych urządzeń access point (AP) będących przedmiotem zamówienia, w celu przeprowadzenia testów [opis równoważności – Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ), pkt 11.1.4.2.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność zawodowa / osoby:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym zespołem osób, tj.:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii routing & switching poświadczone ważnym certyfikatem firmy Cisco (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP R&S);

b) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii security & identity poświadczone ważnym certyfikatem firmy Cisco (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP Security);

c) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii wireless & mobility poświadczone ważnym certyfikatem firmy Cisco (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCNP Wireless);

d) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii wirtualizacji poświadczone ważnym certyfikatem firmy Vmware (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem Certified Professional w wersji 5 lub wyższej);

e) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii firewall poświadczone ważnym certyfikatem firmy PA Networks (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem Networks Security Engineer);

f) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych punktów dostępu bezprzewodowego (AP) przeznaczonych do współpracy z systemem WLAN, Wykonawca musi ponadto wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii wireless & mobility poświadczone ważnym certyfikatem producenta zaoferowanego AP (poziom umiejętności nie niższy niż poziom eksperta producenta AP).

Zamawiający dopuszcza, aby zespół ww. osób składał się z mniej niż sześciu osób (minimum 2 osoby) w sytuacji, w której jedna osoba spełnia ww. wymagania w zakresie więcej niż jednego rodzaju kwalifikacji zawodowych.

Zdolność zawodowa / doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub serwisowaniu systemu WLAN, o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto każde.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3 ogłoszenia (zdolność zawodowa / osoby), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ);

2. wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ);

Uwaga: W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie);

3. załączone do wykazu zamówień dowody określające czy te zamówienia [sekcja III.1.3 ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie)] zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. nr 3, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3 pkt I.

Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3 pkt I.1 i VI.3 pkt I.4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.).

II. Dokumenty składane bez dodatkowego wezwania Zamawiającego

Grupa kapitałowa

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Przed umową

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVI SIWZ, w formie dokumentów wskazanej w pkt XI.4 SIWZ;

2) dostarczenia Zamawiającemu kopii poświadczonej / ych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w formie pisemnej, polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion);

3) dostarczenia Zamawiającemu kopii poświadczonej / ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, w formie pisemnej, ważnych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane dla osób wskazanych w sekcji III.1.3 ogłoszenia, w części „zdolność zawodowa / osoby”.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020