Usługi - 289811-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 119-289811

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Cambridge University Press (CUP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-31/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Cambridge University Press (CUP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 227 869.00 GBP
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do kolekcji e-czasopism wydawanych przez Cambridge University Press (CUP). Każda instytucja przystępująca do konsorcjum ma do wyboru jedną z kolekcji: FULL (aktualnie 332 tytułów), nauki ścisłe i medyczne (STM), nauki humanistyczne i społeczne (HSS), nauki medyczno-weterynaryjne (MED/VET), oraz kolekcja Business. Dostęp obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa, z prawem bezterminowego dostępu do zasobów z okresu licencji na serwerze wydawcy. Przedmiotem zamówienia jest także usługa publikowania otwartego w czasopismach CUP dla polskich autorów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism CUP na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora dostępu do kolekcji e-czasopism CUP dla polskich instytucji akademickich. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez ABE-IPS jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji kolekcji e-czasopism CUP dla polskich instytucji akademickich, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma te mogą być udostępniane tylko z serwera wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów i decyduje o sposobie ich dystrybucji.

Czasopisma CUP stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma CUP mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt zakupu wszystkich czasopism z kolekcji przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism CUP jest dofinansowywany przez MNiSW od 2012 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w zakupie konsorcyjnym.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-31/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Cambridge University Press (CUP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABE-IPS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 267 816.00 GBP
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 227 869.00 GBP
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz.

2. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław.

3. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

4. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa.

5. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Instytucka 3, 05-110 Jabłonna.

6. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Hery 23, 01-497 Warszawa.

7. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, ul. Postępu 1, 05-552 Jastrzębiec.

8. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa.

9. Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa

10. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa.

11. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

12. Instytut Slawistyki PAN, Bartoszewicza 1B,m. 17, 00-337 Warszawa.

13. Instytut Studiów Politycznych PAN, Polna 18/20, 00-625 Warszawa.

14. Kolegium Europejskie, Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa.

15. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Chocimska 24, 00-791 Warszawa.

16. Politechnika Gdańska, ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

17. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

19. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

20. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

21. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

22. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

23. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań.

24. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk.

25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań.

26. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków.

27. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź.

28. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin.

29. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań.

30. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków.

31. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

32. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375 Wrocław.

33. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin.

34. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn.

35. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

36. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

37. Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.

38. Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra.

39. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020