Usługi - 290240-2017

26/07/2017    S141    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe

2017/S 141-290240

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Gałuszka
Tel.: +48 324392302
E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
Faks: +48 324224124
Kod NUTS: PL227

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rybnik.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.rybnik.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Numer referencyjny: ZP.271.88.2017
II.1.2)Główny kod CPV
66510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

4) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance

5) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli Wykonawca takie posiada)

6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty,

a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66516100
66514110
66512100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka

załącznik nr 2a: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków

załącznik nr 2b: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych

załącznik nr 2c: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający definicje klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych

załącznik nr 2d: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedstawiony w załącznikach do SIWZ przedmiot i zakres zamówienia zostanie zrealizowany przez Zamawiającego w sposób pewny, za wyjątkiem konieczności zmiany treści umowy, zgodnie z przewidzianymi w niej okolicznościami i warunkami wprowadzenia zmiany. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w kwocie nie większej niż 20 % całkowitej wartości zamówienia (składki ubezpieczeniowej). Faktyczne potrzeby Zamawiającego będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy, w następującym zakresie:

1) ubezpieczenia nowo nabywanych pojazdów w zakresie odpowiedzialności cywilnej, lub/i auto casco, lub/i następstw nieszczęśliwych wypadków, lub/i assistance

2) zwiększenia sumy ubezpieczenia pojazdów w związku z ponowną ich wyceną bądź zmianą wyposażenia

3) rozszerzenia zakresu (w tym terytorialnego) ubezpieczenia auto casco lub/i assistance lub/i Zielonej karty

4) objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury powoływanych przez Zamawiającego

5) zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem

6) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji zastosowanie będą miały składki i stawki jednostkowe za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe i pojazdy zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie; postanowienie niniejsze nie dotyczy kategorii pojazdów niewymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w nawiązaniu do pkt. 3 i 6 powyżej) – wówczas stawki ubezpieczeniowe i składka dodatkowa podlegać będą odrębnym ustaleniom pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia na wykonywanie usług ubezpieczeniowych lub inne równoważne uprawnienie, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie usług ubezpieczeniowych lub inne równoważne uprawnienie, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 pkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 5, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 055-101701
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala nr 210.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które powinny być złożone w oryginale.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

4. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 PLN (dwa tysiące PLN). Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.

6. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40 %.

7. Ofertę składa się w formie pisemnej. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

— „Formularz oferty”

— załącznik nr 1 do SIWZ. – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

— Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

— Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

— Dowód wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie(zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017