Lucrări - 290429-2021

10/06/2021    S111

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de clădiri multifuncţionale

2021/S 111-290429

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02523
Număr naţional de înregistrare: 4183253
Adresă: Str. Taberei nr. 7B
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: Robert Pirneci
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121710
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

705 Pitești – Lucrări de investiții şi intervenții în cazarma 705 Piteşti, cod lucrare 2017 – C/I/RK – 705 Piteşti

Număr de referinţă: 4183253_2021_PAAPD1304773
II.1.2)Cod CPV principal
45211350 Lucrări de construcţii de clădiri multifuncţionale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrări de investiții şi intervenții în cazarma 705 Piteşti.

Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 82 449 305,75 RON fara TVA, din care:

— servicii de proiectare: 2 858 985,05 RON fara TVA;

— executie lucrari: 79 590 320,70 RON fara TVA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 82 449 305.75 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pitești

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de investiții şi intervenții în cazarma 705 Piteşti

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa personalului, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați - Planul de management al calității lucrărilor executate. / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 68
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. art. 183, alin 1 din Legea nr. 98/2016) si subcontractantilor (conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire ofertant/tert sustinator/subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente.

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atriburire (ofertant/asociat/subcontractant / tert sustinator).

Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: general de brigada Gheorghe NISTOR - șef unitate, locotenent colonel Doriana Podaru – pentru contabil șef, locotenent colonel ing. Robert Nicolae Pirneci, locotenent Pop Marinel P.c.c. ec. Vișan Mihaela, F.p. ec. Barbulescu Gabriela, F.p. ec. Gheorghiu Mihai, F.p. ing. Panțîru Daniela, F.p. ec. Agavriloae Ștefan

Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate in copie scanata dupa original sau copie legalizata a documentelor originale, insotite obligatoriu de traducerea autorizata in limba romana a acestora.

Nota: In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:

1. Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continand lucrarile pe care urmeaza sa le execute fiecare asociat.

2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient.

Ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) sa fie cel putin egală cu 160.000.000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018/2019/2020). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Se va completa DUAE cu valorile solicitate în spațiul special destinat. La solicitarea autorității contractante, ofertantul aflat pe locul 1 în clasamentul intermediar va prezenta următoarele documente: - Declaraţie pe proprie răspundere – Fişă de informaţii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizează activitatea pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) - autoritatea contractantă va lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială, copie scanată semnată electronic după originalul semnat de reprezentantul legal al ofertantului, ştampilat şi datat - a se vedea Formularul nr. 6, și/sau oricare alt document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanată după original semnată electronic NOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție construcții spitalicești a căror valoare cumulată a fost de minim 67.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de consolidări c-ții civile a căror valoare cumulată a fost de minim 5.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 3. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție rețele electrice valoare cumulată a fost de minim 1.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 4. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție rețele edilitare a căror valoare cumulată a fost de minim 1.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 5. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție rețele gaze a căror valoare cumulată a fost de minim 1.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 6. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție instalație gaze medicale a căror valoare cumulată a fost de minim 1.000.000,00 RON exclusiv T.V.A. 7. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție drumuri a căror valoare cumulată a fost de minim 2.300.000,00 RON exclusiv T.V.A. 8. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 3 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii de proiectare c-ții spitalicești a căror valoare cumulată a fost de minim 2...

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Număr minim de personal pe specialităţi pentru îndeplinirea în termen şi în condiţii de calitate a contractului 1.Operatorii economici trebuie să prezinte Situaţia cu persoanele specializate pentru execuţia lucrărilor care va cuprinde personalul disponibil, astfel: 1.1 Personal minim: Personal care execută lucrări: a) manager de contract – să aibă studii superioare, implicarea într-un proiect la nivelul căruia a derulat activităţi similare; b) şef de şantier – inginer specialitatea construcții CCIA sau CFDP, implicarea într-un proiect la nivelul căruia a derulat activităţi similare. c) minim un inginer coordonator lucrări instalații - inginer specialitatea instalații pentru construcții civile, implicarea într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi similare celor din cadrul proiectului d) minim un inginer specialitatea construcții CCIA - implicarea într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi similare celor din cadrul proiectului e) minim un inginer coordonator lucrări drumuri, căi de acces, platforme - inginer specialitatea construcții CFDP, cu implicarea persoanei în cel puţin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect. Personal care prestează servicii de proiectare:: a) șef echipă proiectare - arhitect cu drept de semnătură conform Legii nr.184/2001, înregistrat O.A.R. b) minim 1 inginer specialitatea construcţii CCIA - cu implicare într-un proiect la nivelul căruia a derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect. c) specialist elaborare devize - implicarea într-un proiect la nivelul căruia a derulat activităţi similare. d) minim 1 inginer specialitatea instalații pentru construcții - implicarea într-un proiect la nivelul căruia a derulat activităţi similare pentru instalații gaze medi...

Diplome de studii si calificari profesionale Cerinta nr. 1 În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV. Cerinta nr. 2 În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină Deținerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV Cerinta nr. 3 Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip PDIB pentru desfăsurarea activitătii de proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune. Cerinta nr. 4 Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip EDIB pentru desfăsurarea activitătii si executie instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune. Ce...

Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, precum si proportia din total contract

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului: - staţie de preparare beton; - laborator de analize şi încercări în construcţii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM; - laborator autorizat conform PT CR6-2013 pentru efectuarea de Examinari Nedistructive - autolaborator mobil pentru verificări electrice – minim 1 buc.; - buldoexcavator – minim 2 buc; - compactor cu îndesare (tip picior de oaie) – minim 2 buc; - compactor vibrator – minim 2 buc; - autogreder – minim 2 buc; - autobasculante cu prelată - min 5 buc;

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit* in ultimii 5 ani**. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: copii contracte, documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese-verbale de receptie pe obiect si/sau Procese- verbale de receptie la terminarea lucrarilorsi/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art.48 din HG nr. 395/2016, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala", precum și Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de...

Modalitatea de îndeplinire 1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu personalul respectiv 2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, următoarele documente pentru personalul propus: - copia diplomei de studii; - C.V.; - copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 7). - documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar pentru intocmirea punctajului tehnic conform algoritmului de calcul. Notă: - C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective; - personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului

Modalitatea de îndeplinire 1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în spatiul destinat acestuia. 2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta orice document prin care se susține cerința și anume copia autorizației/atestatului în termen de valabilitate.

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", - proporția de subcontractare - cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. De asemenea, fiecare Subcontractant va completa un formular DUAE separat Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofert...

1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu personalul respectiv 2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, următoarele documente: -Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (conform formularului nr. 8 şi a Anexei la acesta) - documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului. Notă: în cazul în care ofertantul închiriază, sau beneficiază prin orice alte forme de punere la dispoziție a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului, atunci se va transmite și dovada de proprietate a acestora de către persoana comodantă

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Reprezentantii ofertantantilor sau imputernicitii/delegatii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta procedura. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru fisierele arhiva multipla, se vor descarca, apoi acestea se vor decripta (se va inlatura semnatura electronica), abia apoi vor fi dezarhivate.

2. In cazul in care două oferte au acelasi punctaj si se claseaza pe pozitiile 1-2, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului cu punctajul tehnic mai mare.

3. Ofertantul va depune și o declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:

— disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă,

— păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al autorității contractante.

4. Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.

5. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016.

6. La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent"

7. Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai in situatiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf. art. 8 sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 02523 Bucureşti – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
E-mail: ddi@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2224
Fax: +40 213198152
Adresă internet: www.ddi.mapn.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2021